Kochać kogoś znaczy na zawsze złożyć w nim nadzieję.


kochać-kogoś-znaczy-na-zawsze-złożyć-w-nim-nadzieję
gabriel marcelkochaćkogośznaczynazawszezłożyćnimnadziejękochać kogośkogoś znaczyznaczy nana zawszezawsze złożyćzłożyć ww nimnim nadziejękochać kogoś znaczykogoś znaczy naznaczy na zawszena zawsze złożyćzawsze złożyć wzłożyć w nimw nim nadziejękochać kogoś znaczy nakogoś znaczy na zawszeznaczy na zawsze złożyćna zawsze złożyć wzawsze złożyć w nimzłożyć w nim nadziejękochać kogoś znaczy na zawszekogoś znaczy na zawsze złożyćznaczy na zawsze złożyć wna zawsze złożyć w nimzawsze złożyć w nim nadzieję

Kochać kogoś - znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.Życie duchowe nie jest niczym innym, jak właśnie miłością. Kochać wcale nie znaczy czynić dobro, wspomagać czy też chronić kogoś, bowiem w ten sposób traktujemy bliźniego jak zwykły przedmiot, zaś siebie samych postrzegamy jako istoty mądre i szlachetne. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga.Kochać kogoś to znaczy widzieć cud niewidoczny dla innych.Zawsze opłaca się kochać kogoś bezinteresownie.Mężczyzna musi kogoś kochać. Kobieta musi kogoś mieć.Kochać ko­goś z li­tości to znaczy nie kochać go naprawdę.