Kochać kogoś - znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.


kochać-kogoś-znaczy-widzieć-w-nim-cuda-dla-innych-niedostrzegalne
mauriac francoiskochaćkogośznaczywidziećnimcudadlainnychniedostrzegalnekochać kogośkogośznaczyznaczy widziećwidzieć ww nimnim cudacuda dladla innychinnych niedostrzegalnekochać kogośznaczy widziećznaczy widzieć wwidzieć w nimw nim cudanim cuda dlacuda dla innychdla innych niedostrzegalneznaczy widzieć wznaczy widzieć w nimwidzieć w nim cudaw nim cuda dlanim cuda dla innychcuda dla innych niedostrzegalneznaczy widzieć w nimznaczy widzieć w nim cudawidzieć w nim cuda dlaw nim cuda dla innychnim cuda dla innych niedostrzegalne

Kochać kogoś to znaczy widzieć cud niewidoczny dla innych.Kochać ko­goś, to znaczy widzieć cud niewi­doczny dla innych.Kochać kogoś znaczy na zawsze złożyć w nim nadzieję.Życie duchowe nie jest niczym innym, jak właśnie miłością. Kochać wcale nie znaczy czynić dobro, wspomagać czy też chronić kogoś, bowiem w ten sposób traktujemy bliźniego jak zwykły przedmiot, zaś siebie samych postrzegamy jako istoty mądre i szlachetne. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga.Kochać to znaczy dać to­bie moją ra­dość, to two­ja ra­dość dla mnie; to nasza ra­dość dla innych.Kochać to znaczy widzieć drugą osobę taką, jak Bóg zaplanował.