Kochać można na­wet rzeczy mar­twe. Niena­widzić tyl­ko człowieka.


kochać-można-na­wet-rzeczy-mar­twe-niena­widzić tyl­ko-człowieka
józef jotemkochaćmożnana­wetrzeczymar­tweniena­widzić tyl­koczłowiekakochać możnamożna na­wetna­wet rzeczyrzeczy mar­tweniena­widzić tyl­ko człowiekakochać można na­wetmożna na­wet rzeczyna­wet rzeczy mar­twekochać można na­wet rzeczymożna na­wet rzeczy mar­twekochać można na­wet rzeczy mar­twe

Gdy ktoś kiedyś po­wie­dział mi, że czu­je całko­wicie sprzeczne uczu­cia, wyśmiałam go, iż to niemożli­we. Po­tem poz­nałam ok­ru­cieństwo te­go świata i zdałam so­bie sprawę jak wiele dla mnie znaczy mo­je życie. Te­raz już wiem jak to jest kochać i niena­widzić jed­nocześnie. Kocham i niena­widzę siebie, Kocham i niena­widzę was. Kocham i niena­widzę swo­jego życia, Kocham i niena­widzę cały świat.Za jaw­ny rozłam można niena­widzić, za uk­ry­ty - trud­no nie pogardzać.Ma­my wys­tar­czająco dużo re­ligii, by się niena­widzić i sta­now­czo za mało, by się wza­jem­nie kochać.Kochać można nawet rzeczy martwe. Nienawidzić tylko człowieka.Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać.Człowiek nie może być – jak część składo­wa maszy­ny – uczu­ciowo obojętny; mu­si kochać i niena­widzić, a także być kocha­nym i nienawidzonym.