Kochać nie jest dość, trze­ba umieć kochać i trze­ba umieć nau­czyć miłości.


kochać-nie jest dość-trze­ba-umieć-kochać-i trze­ba-umieć-nau­czyć-miłoś
henryk sienkiewiczkochaćnie jest dośćtrze­baumiećkochaći trze­banau­czyćmiłościkochać nie jest dośćtrze­ba umiećumieć kochaćkochać i trze­bai trze­ba umiećumieć nau­czyćnau­czyć miłościtrze­ba umieć kochaćumieć kochać i trze­bakochać i trze­ba umieći trze­ba umieć nau­czyćumieć nau­czyć miłościtrze­ba umieć kochać i trze­baumieć kochać i trze­ba umiećkochać i trze­ba umieć nau­czyći trze­ba umieć nau­czyć miłościtrze­ba umieć kochać i trze­ba umiećumieć kochać i trze­ba umieć nau­czyćkochać i trze­ba umieć nau­czyć miłości

Umieć kochać - do te­go trze­ba ukończyć szkołę cierpienia. -Claude Lelouch
umieć-kochać- do te­go-trze­ba-ukończyć-szkołę-cierpienia
Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie. -Konstanty Ildefons Gałczyński
nie-wys­tar­czy-po­kochać-trze­ba-jeszcze-umieć-wziąć-tę miłość-w rę-i prze­nieść-ją przez-całe-życie
Nie umieć kochać, to nic nie umieć, a czasem jeszcze mniej niż nic. -Raoul Follereau
nie-umieć-kochać-to-nic-nie-umieć-a-czasem-jeszcze-mniej-ż-nic
Trze­ba umieć chwy­tać Pa­na Bo­ga za ser­ce. To jest Je­go słaba strona. -św. Teresa z Ávila
trze­ba-umieć-chwy­ć-pa­na-bo­ga-za ser­-to jest je­go-słaba-strona