Kochać, o, kochać - i nie ma kogo! Śpiewać, o, śpiewać - i nie ma komu!


kochać-o-kochać-i-nie-kogo-Śpiewać-o-śpiewać-i-nie-komu
bohdan zaleskikochaćkochaćniekogoŚpiewaćśpiewaćkomukochaći nienie mama kogośpiewaći nienie mama komui niei nie manie ma kogoi niei nie manie ma komui nie mai nie ma kogoi nie mai nie ma komui nie ma kogoi nie ma komu

Chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­ne czując bicie, z tobą prześnić całe życie, to­bie tyl­ko śpiewać pieśni. Za­nim życia sen się prześni, nim spoczniemy w wie­cznym bycie, chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­nych czując bicie.Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie.Roz­piera, wwier­ca się w umysł i ciało Krzyczeć się chce, jak­by te­go było mało Tańczyć, ska­kać, śpiewać, kochać... Stan ten, blis­ki pra­wie doskonałości Gdy­by tak trwać w nim zbyt długo Przyp­ra­wić mógłby o mdłości Nig­dy nie próbo­wałam uda­wać ko­goś in­ne­go. Nie śpiewałam jazzu czy kla­sycznych piose­nek. Cały czas śpiewałam rock and rol­la, rhytm and bluesa i bluesa. Chciałam je­dynie, po­dob­nie jak wcześniej, gdy jeszcze byłam z Ikiem, aby mo­je kon­certy były bar­dziej twórcze. Chciałam śpiewać bal­la­dy. Zaw­sze chciałam po­kazać ludziom, że umiem śpiewać.Najlepiej jest kochać mądrze, z ufnością, ale lepiej jest kochać głupio, niż nie móc kochać wcale.Śpiewać dar­mo bo­li gardło.