kochać rzęsy wywracać za­lotką języka może uro­nisz źrenicy rozświet­lo­ne wróble w ok­ruszkach cicho stąpające po mnie na­giej od po­wiek po us­ta ty­le jest ciebie we mnie ile nie ma mnie w tobie 


kochać-rzęsy-wywracać-za­lotką-języka-może-uro­nisz-źrenicy-rozświet­lo­ne-wróble-w-ok­ruszkach-cicho-stąpają-po mnie-na­giej-od
kameadorekochaćrzęsywywracaćza­lotkąjęzykamożeuro­niszźrenicyrozświet­lo­newróbleok­ruszkachcichostąpającepo mniena­giejodpo­wiekpo us­taty­lejest ciebiewe mnieilenie ma mniew tobie kochać rzęsyrzęsy wywracaćwywracać za­lotkąza­lotką językajęzyka możemoże uro­niszuro­nisz źrenicyźrenicy rozświet­lo­nerozświet­lo­ne wróblewróble ww ok­ruszkachok­ruszkach cichocicho stąpającestąpające po mniepo mnie na­giejna­giej odod po­wiekpo­wiek po us­tapo us­ta ty­lety­le jest ciebiejest ciebie we mniewe mnie ileile nie ma mnienie ma mnie w tobie kochać rzęsy wywracaćrzęsy wywracać za­lotkąwywracać za­lotką językaza­lotką języka możejęzyka może uro­niszmoże uro­nisz źrenicyuro­nisz źrenicy rozświet­lo­neźrenicy rozświet­lo­ne wróblerozświet­lo­ne wróble wwróble w ok­ruszkachw ok­ruszkach cichook­ruszkach cicho stąpającecicho stąpające po mniestąpające po mnie na­giejpo mnie na­giej odna­giej od po­wiekod po­wiek po us­tapo­wiek po us­ta ty­lepo us­ta ty­le jest ciebiety­le jest ciebie we mniejest ciebie we mnie ilewe mnie ile nie ma mnieile nie ma mnie w tobie 

nie mówisz ze mną do mnie prze­ze mnie nie tęsknisz nie dzwo­nisz i nie płaczesz do poduszki a może po­duszka płacze do ciebie Nie naw­ra­caj mnie, Bo wiesz że Cię nie usłucham. Nie myśl o mnie, Bo wiesz że Cię zlekceważę. Nie prze­bywaj przy mnie, Bo wiesz że Cię zranię. Nie rób nicze­go dla mnie, Bo wiesz że te­go nie docenię. Po pro­su pozwól mi: Być przy Tobie, Myśleć o Tobie, Prze­mawiać do Ciebie, I czy­nić dla Ciebie dobro. Jed­nak mam jedną prośbę. Nie porzuć mnie. Bo wte­dy stoczę się w krainę ciem­ności i bólu._______________________________________________ Pisz do mnie tak - ja zaś do Ciebie też napiszę. Pat­rz na mnie tak - i ja na Ciebie pat­rzeć będę. Myśl o mnie - i ja myślę o Tobie. Po­mimo - i dlatego. I po­tykaj się o mo­je spojrzenie. _______________________________________________ Cze­kanie na Ciebie mnie zabija. Brak wiado­mości od Ciebie też mnie zabija. Czy Ty chcesz mnie zabić...? Gdzie jestes? Co się z Tobą stało? Myślisz o mnie czasem? Cze­kasz aż zadzwonie? Ocze­kujesz mnie w w drzwiach swo­jego mieszkania? A ja upadłam... Skrzydła we krwi skompane połama­ne, poszarpane... Cze­kasz na mnie jeszcze? Czy złapiesz mnie w ra­miona gdy upadnę? Czy podniesiesz? Czy ob­ro­nisz mnie? Gdzie jes­teś? Czy myślisz o mnie? A ja upadłam.. Skrzydła połamałam... Za­pom­niałam jak się lata...A Ty po pros­tu od­szedłeś. Nie zas­ta­nawiasz się już co u mnie, jak so­bie radze, jak żyje bez Ciebie. Może nie wiesz ile dla mnie znaczysz, a może nic Cie to nie ob­chodzi. Ale po­winieneś wie­dzieć jaką dziurę zro­biłeś u moim ser­cu. Tyl­ko nie pot­ra­fię szczerze z Tobą po­roz­ma­wiać. Bo prze­cież już nie rozmawiamy.