Kochać to znaczy dać to­bie moją ra­dość, to two­ja ra­dość dla mnie; to nasza ra­dość dla innych.


kochać-to znaczy-dać-to­bie-moją-ra­dość-to two­ja-ra­dość-dla-mnie-to nasza-ra­dość-dla-innych
henri grouès (abbé pierre)kochaćto znaczydaćto­biemojąra­dośćto two­jara­dośćdlamnieto naszainnychkochać to znaczyto znaczy daćdać to­bieto­bie mojąmoją ra­dośćto two­ja ra­dośćra­dość dladla mnieto nasza ra­dośćra­dość dladla innychkochać to znaczy daćto znaczy dać to­biedać to­bie mojąto­bie moją ra­dośćto two­ja ra­dość dlara­dość dla mnieto nasza ra­dość dlara­dość dla innychkochać to znaczy dać to­bieto znaczy dać to­bie mojądać to­bie moją ra­dośćto two­ja ra­dość dla mnieto nasza ra­dość dla innychkochać to znaczy dać to­bie mojąto znaczy dać to­bie moją ra­dość

Życzenie zmęczonej ludzkości: wieczny odpoczynek. Pewnego dnia ma się dość. Przestaje się czekać na cokolwiek, na kogokolwiek. Najpierw ma się dość innych, a potem ma się dość siebie.Każdy rząd, który jest dość silny, by dać ci wszystko czego pragniesz, jest dość silny by zabrać ci wszystko co posiadasz.Nadchodzi taki czas, kiedy problem jest dość duży, by go zauważyć, i dość mały, by można go było rozwiązać.Nie ma łez dość gorzkich na opłakanie rozłąki. I nie ma źrenic dość wielkich na zamknięcie żalu o zdradę.Szczęście jest ab­strak­cją. Szczęście to fra­zeolo­gizm. Is­tnieje tyl­ko ra­dość. Ra­dość trwa chwilę. 20.11.15 Cza­sami na­wet nie zda­jesz so­bie spra­wy, jak podświado­mie da­jesz ko­muś ra­dość i wspar­cie. Bo to, co dla ciebie jest nor­malnością, dla ko­goś in­ne­go jest tą is­krą nadziei, której bar­dzo potrzebował.