Kochać - to nie znaczy iść w swą własną drogę.


kochać-to-nie-znaczy-iść-w-swą-własną-drogę
jan twardowskikochaćtonieznaczyiśćswąwłasnądrogękochaćnie znaczyznaczy iśćw swąswą własnąwłasną drogęnie znaczy iśćznaczy iść wiść w swąw swą własnąswą własną drogęnie znaczy iść wznaczy iść w swąiść w swą własnąw swą własną drogęnie znaczy iść w swąznaczy iść w swą własnąiść w swą własną drogę

Kochać ko­goś z li­tości to znaczy nie kochać go naprawdę.Kobieta rzadko rozumie, że kochać ją wiecznie, wcale nie znaczy kochać ją cały czas, bez przerw.Prze­baczyć - to nie znaczy za­pom­nieć - bo za­pom­nieć się nie da. To znaczy żyć da­lej ra­zem: podjąć wspólną drogę, choć już nie na tej sa­mej zasadzie.Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.Życie duchowe nie jest niczym innym, jak właśnie miłością. Kochać wcale nie znaczy czynić dobro, wspomagać czy też chronić kogoś, bowiem w ten sposób traktujemy bliźniego jak zwykły przedmiot, zaś siebie samych postrzegamy jako istoty mądre i szlachetne. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga.Miłość chce służyć tylko celom swoim, rozkosz swą własną z cudzych cierpień klei.