Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.


kochać-to-nie-znaczy-patrzeć-na-siebie-nawzajem-lecz-patrzeć-razem-w-tym-samym-kierunku
antoine de saint - exuperykochaćtonieznaczypatrzećnasiebienawzajemleczrazemtymsamymkierunkunie znaczyznaczy patrzećpatrzeć nana siebiesiebie nawzajemlecz patrzećpatrzeć razemrazem ww tymtym samymsamym kierunkukochać to nienie znaczy patrzećznaczy patrzeć napatrzeć na siebiena siebie nawzajemlecz patrzeć razempatrzeć razem wrazem w tymw tym samymtym samym kierunkukochać to nie znaczynie znaczy patrzeć naznaczy patrzeć na siebiepatrzeć na siebie nawzajemlecz patrzeć razem wpatrzeć razem w tymrazem w tym samymw tym samym kierunkukochać to nie znaczy patrzećnie znaczy patrzeć na siebieznaczy patrzeć na siebie nawzajemlecz patrzeć razem w tympatrzeć razem w tym samymrazem w tym samym kierunku

Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Telewizja dowiodła, że ludzie wolą oglądać cokolwiek, niż patrzeć na siebie nawzajem.Lu­bię na nas patrzeć, okiem wyob­raźni - przy­ciętym drzwi szparą. Gro­tes­ko­wych trochę, bez­wstyd­nych - lecz tyl­ko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, ni­komu nie po­wiem – co widziałem. Tyl­ko To­bie na ucho, gdy za­pom­nisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …na­wet kiedy nie podglądam Odys, czer­wiec 2014 (do rzeźby Gaylor­da Ho) Czy któryś z was zrozumie to, że w tym właśnie sens. / W tym właśnie sens, aby sobą być, prawdzie patrzeć w twarz. / Kochać wszystkich ludzi i pokój sobą nieść.