Kochać to odnajdywać własną duszę przez duszę ukochanego.


kochać-to-odnajdywać-własną-duszę-przez-duszę-ukochanego
edgar lee masterskochaćtoodnajdywaćwłasnąduszęprzezukochanegoodnajdywać własnąwłasną duszęduszę przezprzez duszęduszę ukochanegokochać to odnajdywaćodnajdywać własną duszęwłasną duszę przezduszę przez duszęprzez duszę ukochanegokochać to odnajdywać własnąodnajdywać własną duszę przezwłasną duszę przez duszęduszę przez duszę ukochanegokochać to odnajdywać własną duszęodnajdywać własną duszę przez duszęwłasną duszę przez duszę ukochanego

Pe­wien ha­zar­dzis­ta stra­cił w życiu wszys­tko: rodzinę, dom, samochód. Które­goś dnia spot­kał na swo­jej drodze diabła: - Od­dałbym Ci własną duszę, gdy­bym mógł jeszcze raz zagrać! - Jaką duszę?- za­pytał z uśmie­chem diabeł. Duszę to Ty już daw­no straciłeś...NIES­PEŁNIONA MIŁOŚĆ: PIEŚCI CZY­JEŚ EGO... RA­NIĄC WŁASNĄ DUSZĘ...Kobieta ma wprawdzie duszę, jak nam kościół wierzyć każe, lecz duszę swego stada, moralność atmosfery, jaka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli.Świat posiada własną duszę i bywa, że owa dusza wywiera wpływ na wszystko i na wszystkich w tym samym czasie.Ko­bieta ma wpraw­dzie duszę, jak nam kościół wie­rzyć każe, lecz duszę swe­go sta­da, mo­ral­ność at­mosfe­ry, ja­ka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli.Zaiste, miłość jest świętym pożarem, iskrą zatloną w ogniach nieśmiertelnych; aniołów dobrem, Wszechmogącego darem, balsamem rajskim dla serc skazitelnych. Pobożność duszę w niebiosa porywa. ale z miłością niebo w duszę wpływa.