Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.


kochać-to-znaczy-niena­widzić-złego-nienawidzić-to-znaczy-kochać-dobrego-Żyć-to-znaczy-mieć-świado­mość-o śmierci-umierać-to-znaczy
nighthuntresskochaćtoznaczyniena­widzićzłegonienawidzićkochaćdobregomiećświado­mośćo śmierciumieraćcie­szyć siężyciemjeśliczłowiekwieŚmier­ciżyciumiłościi nienawiścirównieżżemiłościprzy­nosibólniena­wiśćgniewyciecierpienieŚmierćpustkęsko­roma­mytakok­rutneodczuciamożele­piejnie czućmożeza­bićuczuciastać siępustąsko­rupąbezdnaznaczy niena­widzićniena­widzić złegoznaczy kochaćkochać dobregoznaczy miećmieć świado­mośćświado­mość o śmierciznaczy cie­szyć sięcie­szyć się życiemjeśli człowiekczłowiek wiewie omiłości i nienawiściwie równieżrównież żemiłości przy­nosiprzy­nosi bólniena­wiść przy­nosiprzy­nosi gniewŻycie przy­nosiprzy­nosi cierpienieŚmierć przy­nosiprzy­nosi pustkęsko­ro ma­myma­my taktak ok­rutneok­rutne odczuciamoże le­piejle­piej nie czućmoże le­piejle­piej za­bićza­bić uczuciai stać sięstać się pustąpustą sko­rupąsko­rupą bezbez dnaznaczy niena­widzić złegoznaczy kochać dobregoznaczy mieć świado­mośćmieć świado­mość o śmierciznaczy cie­szyć się życiemjeśli człowiek wieczłowiek wie owie również żemiłości przy­nosi bólniena­wiść przy­nosi gniewŻycie przy­nosi cierpienieŚmierć przy­nosi pustkęsko­ro ma­my takma­my tak ok­rutnetak ok­rutne odczuciamoże le­piej nie czućmoże le­piej za­bićle­piej za­bić uczuciai stać się pustąstać się pustą sko­rupąpustą sko­rupą bezsko­rupą bez dna

Życie przy­nosi wyz­wa­nia, lecz człowiek de­cydu­je, co z nich wy­nosi. Z cyk­lu po­wieści Nig­dy nie pozwól, by niena­wiść do jed­ne­go człowieka była większa niż miłość do dru­giego. Kochać znaczy poz­być się nienawiści.Gdy ktoś kiedyś po­wie­dział mi, że czu­je całko­wicie sprzeczne uczu­cia, wyśmiałam go, iż to niemożli­we. Po­tem poz­nałam ok­ru­cieństwo te­go świata i zdałam so­bie sprawę jak wiele dla mnie znaczy mo­je życie. Te­raz już wiem jak to jest kochać i niena­widzić jed­nocześnie. Kocham i niena­widzę siebie, Kocham i niena­widzę was. Kocham i niena­widzę swo­jego życia, Kocham i niena­widzę cały świat.Ob­ciążyło mnie życie Od nóg po sa­me uszy A może sam tak się Zgniotłem z tros­ki I ułom­ności mej duszy Osłabłem z ciężaru te­go Powłóczę no­gami za sobą Mar­twi mnie zbyt wiele Zbyt­nia tros­ka Jak ołów uwiera Lek­kości mi trze­ba Tą- która śmierć przy­nosi A może jej jeszcze doz­nam W tym życiu jak pudło z tek­tu­ry Bez szer­szych widoków Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia.