Kochać trze­ba wszys­tkich. Lu­bić niekoniecznie.


kochać-trze­ba-wszys­tkich-lu­bić niekoniecznie
mikołaj gogolkochaćtrze­bawszys­tkichlu­bić niekonieczniekochać trze­batrze­ba wszys­tkichkochać trze­ba wszys­tkich

Aby wszys­tkich nau­czyć mówienia praw­dy, trze­ba by wszys­tkich przyz­wyczaić do słucha­nia praw­dy - także o sobie.Można kochać kil­ka ra­zy ze wszys­tkich sił i z całej duszy.Z życia przedszkolaka: ~Kochać nie jest dość, trze­ba umieć kochać i trze­ba umieć nau­czyć miłości.Miłość jest wte­dy, gdy po­mimo wszys­tkich przyk­rości, które Ci da­na oso­ba wyrządziła, wszys­tkich za­wodów i po­rażek, nie pot­ra­fisz znieść myśli, ze tej oso­by przy To­bie nie ma.Wol­ność, to po­lega też na tym, że nie mu­simy kochać wszys­tkich ludzi, możemy więc też niektóry­mi gardzić. In­spi­rac­ja Indygoo