Kochałam. In­tensyw­nie, moc­no niczym esen­cja her­ba­ty. Kocham.Cicho i lek­ko niczym wiosen­ny wschód Słońca. Choć Ciebie nie ma przy mnie. Poczu­cie obec­ności tak de­likat­ne i niekończące, tak nies­ka­zitel­ne opływa mnie w każdej chwi­li. Skąd i dlacze­go, nie wiem. Czu­je jed­nak, że jest moją naj­większą mocą, której nie od­bie­rze mi żad­na ciem­ność tu­nelu. Od tej chwi­li spełniam marzenia.


kochałam-in­tensyw­nie moc­no-niczym-esen­cja-her­ba­ty-kochamcicho-i lek­ko-niczym-wiosen­ny-wschód-słońca-choć ciebie
joanna mkochałamin­tensyw­nie moc­noniczymesen­cjaher­ba­tykochamcichoi lek­kowiosen­nywschódsłońcachoć ciebienie ma przymniepoczu­cie obec­nościtakde­likat­nei niekończącenies­ka­zitel­neopływamniew każdejchwi­liskąd i dlacze­gonie wiemczu­je jed­nakże jest mojąnaj­większąmocąktórej nie od­bie­rzemi żad­naciem­nośćtu­neluod tej chwi­lispełniammarzenianiczym esen­cjaesen­cja her­ba­tyi lek­ko niczymniczym wiosen­nywiosen­ny wschódwschód słońcachoć ciebie nie ma przynie ma przy mniepoczu­cie obec­ności taktak de­likat­nede­likat­ne i niekończącetak nies­ka­zitel­nenies­ka­zitel­ne opływaopływa mniemnie w każdejw każdej chwi­liże jest moją naj­większąnaj­większą mocąktórej nie od­bie­rze mi żad­nami żad­na ciem­nośćciem­ność tu­neluod tej chwi­li spełniamspełniam marzenianiczym esen­cja her­ba­tyi lek­ko niczym wiosen­nyniczym wiosen­ny wschódwiosen­ny wschód słońcachoć ciebie nie ma przy mniepoczu­cie obec­ności tak de­likat­netak de­likat­ne i niekończącetak nies­ka­zitel­ne opływanies­ka­zitel­ne opływa mnieopływa mnie w każdejmnie w każdej chwi­liże jest moją naj­większą mocąktórej nie od­bie­rze mi żad­na ciem­nośćmi żad­na ciem­ność tu­neluod tej chwi­li spełniam marzenia