Kochaj bliźniego swe­go, bo to ty sam jes­teś swoim bliźnim. Iluz­ja tyl­ko spra­wia, że wie­rzysz, że twój bliźni to ktoś in­ny, a nie ty sam.


kochaj-bliźniego-swe­go-bo to ty sam-jes­teś-swoim-bliźnim-iluz­ja tyl­ko-spra­wia-że wie­rzysz-że twój-bliź-to ktoś-in­ny
jostein gaarderkochajbliźniegoswe­gobo to ty samjes­teśswoimbliźnimiluz­ja tyl­kospra­wiaże wie­rzyszże twójbliźnito ktośin­nya nie ty samkochaj bliźniegobliźniego swe­gobo to ty sam jes­teśjes­teś swoimswoim bliźnimiluz­ja tyl­ko spra­wiaże twój bliźnibliźni to ktośto ktoś in­nykochaj bliźniego swe­gobo to ty sam jes­teś swoimjes­teś swoim bliźnimże twój bliźni to ktośbliźni to ktoś in­nybo to ty sam jes­teś swoim bliźnimże twój bliźni to ktoś in­ny

Naj­lep­sze są wie­czo­ry, możesz zos­tać sam na sam ze swoimi myśla­mi, marze­niami, pla­nami... Możesz być kim tyl­ko so­bie zap­ragniesz, nie mu­sisz nic uda­wać, po pros­tu jes­teś sobą....Przyz­naję to. Jes­teś sil­ny. Po­nieważ znasz ten sam ból sa­mot­ności co ja. Ból ten zaś spra­wia, że ludzie stają się silniejsi. -Sa­suke do Naruto.... blon­dynka roz­ma­wia że swoim no­wym „narzeczonymLu­bię jak na mnie pat­rzysz swoimi niebies­ki­mi oczka­mi, z których można wyczy­tać jak bar­dzo mnie kochasz. Lu­bię Twój uśmiech bo jest przepiękny i zaw­sze wiem kiedy masz nie grzeczne myśli. Twój do­tyk spra­wia, że mam dreszcze na całym ciele, a gdy mnie całujesz brak­nie mi tchu. To dzięki To­bie jes­tem szczęśliwa i chce żeby tak zos­tało na zawsze... dziękuję M......Szu­kaj włas­nej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim.Nie cho­waj niena­wiści po wie­czne cza­sy, ty, który sam nie jes­teś wieczny.