Kochaj mnie miłością gorącą Jak ocean sze­roką, bez kresu. Po­całun­kiem mnie prze­nieś daleko Gdzieś na wys­py szczęścia i uśmiechu. Ciszą ukołysz mnie do snu. Z gwieździs­tym niebem zaśpiewaj mi kołysankę. Nocą księżycową bądź przy mnie, Bo ciebie tyl­ko pragnę... In­spi­rowa­ne wier­szem K.I.Gałczyńskiego pt. ,,Wys­py szczęśliwe


kochaj-mnie-miłośą-gorącą-jak-ocean-sze­roką-bez-kresu-po­całun­kiem-mnie-prze­nieś-daleko-gdzieś-na wys­py-szczęścia-i uśmiechu
emetkochajmniemiłościągorącąjakoceansze­rokąbezkresupo­całun­kiemprze­nieśdalekogdzieśna wys­pyszczęściai uśmiechucisząukołyszdo snugwieździs­tymniebemzaśpiewajmi kołysankęnocąksiężycowąbądźprzymniebociebietyl­kopragnęin­spi­rowa­newier­szemkigałczyńskiegoptwys­py szczęśliwe kochaj mniemnie miłościąmiłością gorącągorącą jakjak oceanocean sze­rokąbez kresupo­całun­kiem mniemnie prze­nieśprze­nieś dalekodaleko gdzieśgdzieś na wys­pyna wys­py szczęściaszczęścia i uśmiechuciszą ukołyszukołysz mniemnie do snuz gwieździs­tymgwieździs­tym niebemniebem zaśpiewajzaśpiewaj mi kołysankęnocą księżycowąksiężycową bądźbądź przyprzy mniebo ciebieciebie tyl­kotyl­ko pragnępragnę in­spi­rowa­nein­spi­rowa­ne wier­szemkochaj mnie miłościąmnie miłością gorącąmiłością gorącą jakgorącą jak oceanjak ocean sze­rokąpo­całun­kiem mnie prze­nieśmnie prze­nieś dalekoprze­nieś daleko gdzieśdaleko gdzieś na wys­pygdzieś na wys­py szczęściana wys­py szczęścia i uśmiechuciszą ukołysz mnieukołysz mnie do snuz gwieździs­tym niebemgwieździs­tym niebem zaśpiewajniebem zaśpiewaj mi kołysankęnocą księżycową bądźksiężycową bądź przybądź przy mniebo ciebie tyl­kociebie tyl­ko pragnętyl­ko pragnę in­spi­rowa­nepragnę in­spi­rowa­ne wier­szem

Przyjdź do mnie.... Świadomie... Bądź... Bądź przy mnie zawsze... Mów szeptem... Po cichu... Tak... Roz­pal me serce... Tyl­ko Ty mnie znasz... Ty wszys­tko o mnie wiesz... Tyl­ko Ty ro­zumiesz mnie... Tyl­ko z Tobą ma to sens...mnie nie wypada ba­wić się w tańcu twoimi włosami pieścić je gładzić między dłoni palcami i wzro­kiem uwodzić mnie nie wypada na­miętnym po­całun­kiem obudzić cię z rana gdy nocą roz­kosznie plątałeś nasze ciała miłości warkoczem a czyż mnie wypada z ust twoich spijać prag­nień spełnienie bez znieczulenia chcę od­dać swe kochanie tak jaw­nie na ko­lanach i bez­wstyd­nie ale czy to wy­pada być słodką Aurorą dla ciebie Bądź przy mnie tak blisko Jak tyl­ko potrafisz Szczelnie Przy mnie We mnie Zniszcz diabły duchy cienie Zgnieć przestrzeń Zgnieć usta Zgnieć włosy Nie zostawiaj mnie, kochany, na pustyni bez Twej dłoni, którą można ścisnąć nocą, Twego głosu, który zbudzi mnie ze snu, Twej miłości, co owinie dzień czułością. Tul mnie, kochany, tul, i powiedz, jaka jestem młoda, i że czas uchroni mnie przed starością.Po­kochaj mnie opuszkiem palca Niech wi­ruje w nim uczucie niech w pal­cach kręci ból z tęskno­ty kurczy skórę Uwielb mo­je wa­dy i zalety ok­res kiedy usycham oraz gdy na­wilżone są mo­je tkanki Kiedy nie umiem i kiedy się staram Po­kochaj mnie brzuchem Żeby parzył od środ­ka tak jak mnie i wyz­naczał in­tensyw­ność miłości Kochaj mnie Roz­kwitnę dla Ciebie niczym płatek nasturcji ja ci to wszys­tko wy­baczę kochany gorzkie łzy na po­duszce zdep­ta­ne kwiaty grzeczne uśmie­chy i pus­ty wzrok ja ci to wszys­tko wy­baczę mój drogi no­ce bez nadziei dni bez serca miesiące bez wartości i każdą połamaną część mo­jej duszy tyl­ko ob­syp mnie uśmiechem otul mnie oddechem kochaj mnie kochaj nas