Kocham cię za to jak ty kochałeś mnie, za to jak byłeś przy mnie blisko. Niena­widzę cię za nic, a jed­nocześnie za wszystko. Stoję właśnie na gra­nicy moich uczuć, wielką prze­paścią są, lecz skacze. Bo mnie to przytłaczało i wy­dawało mi się że jest nisko.


kocham-ę-za-to jak ty kochałeś-mnie-za-to jak byłeś-przy-mnie-blisko-niena­widzę-ę-za nic-a-jed­nocześnie-za wszystko-stoję
angel shameful~kochamcięzato jak ty kochałeśmnieto jak byłeśprzymniebliskoniena­widzęza nicjed­nocześnieza wszystkostojęwłaśniena gra­nicymoichuczućwielkąprze­paściąleczskaczeboto przytłaczałowy­dawałomi sięże jest niskokocham cięcię zaza to jak ty kochałeśto jak ty kochałeś mnieza to jak byłeśto jak byłeś przyprzy mniemnie bliskoniena­widzę cięcię za nicjed­nocześnie za wszystkostoję właśniewłaśnie na gra­nicyna gra­nicy moichmoich uczućwielką prze­paściąprze­paścią sąlecz skaczebo mniemnie to przytłaczałoto przytłaczało ii wy­dawałowy­dawało mi sięmi się że jest niskokocham cię zacię za to jak ty kochałeśza to jak ty kochałeś mnieza to jak byłeś przyto jak byłeś przy mnieprzy mnie bliskoniena­widzę cię za nica jed­nocześnie za wszystkostoję właśnie na gra­nicywłaśnie na gra­nicy moichna gra­nicy moich uczućwielką prze­paścią sąbo mnie to przytłaczałomnie to przytłaczało ito przytłaczało i wy­dawałoi wy­dawało mi sięwy­dawało mi się że jest nisko

Miarą mo­jej niena­wiści do ciebie jest właśnie miłość. Niena­widzę cię tak sa­mo, jak cię kocham!  -Luanne Rice
miarą-mo­jej-niena­wiś-do ciebie-jest właśnie-miłość-niena­widzę ę-tak-­mo-jak ę-kocham