Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.


kocham-mo­jego-wspa­niałego-mężczyznę-który-jest ze mną-od dwóch-lat-i wiem-że chce-być-ze mną-na zaw­sze-i tak-bar­dzo
andreekochammo­jegowspa­niałegomężczyznęktóryjest ze mnąod dwóchlati wiemże chcebyćze mnąna zaw­szei takbar­dzochciałabympo pros­tupo­wie­dziećko­muśjak bar­dzojes­temszczęśli­wai że takmoc­noktośmniepo­kochała ja to odwzajemniłamkocham mo­jegomo­jego wspa­niałegowspa­niałego mężczyznęktóry jest ze mnąjest ze mną od dwóchod dwóch latlat i wiemi wiem że chceże chce byćbyć ze mnąze mną na zaw­szei tak bar­dzobar­dzo chciałabymchciałabym po pros­tupo pros­tu po­wie­dziećpo­wie­dzieć ko­muśko­muś jak bar­dzojak bar­dzo jes­temjes­tem szczęśli­wai że tak moc­nomoc­no ktośktoś mniemnie po­kochałpo­kochał a ja to odwzajemniłamkocham mo­jego wspa­niałegomo­jego wspa­niałego mężczyznęktóry jest ze mną od dwóchjest ze mną od dwóch latod dwóch lat i wiemlat i wiem że chcei wiem że chce byćże chce być ze mnąbyć ze mną na zaw­szei tak bar­dzo chciałabymbar­dzo chciałabym po pros­tuchciałabym po pros­tu po­wie­dziećpo pros­tu po­wie­dzieć ko­muśpo­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzoko­muś jak bar­dzo jes­temjak bar­dzo jes­tem szczęśli­wai że tak moc­no ktośmoc­no ktoś mniektoś mnie po­kochałmnie po­kochał a ja to odwzajemniłam

Chciał/a bym tak bar­dzo podejść te­raz do Ciebie i tak moc­no Cię przytulić.. A za pew­ne tak bar­dzo jak ja chcę ty nie chcesz... -po­myśle­li obo­je mi­jając się przypadkowo na chodziku. Anioły włas­nych marzeń.po­wiedz mi co ta­kiego w To­bie jest, że choć tak bar­dzo chciałabym Cię nie na­widzić, to za każdym ra­zem gdy spoj­rzę w Two­je oczy, przy­pomi­nam so­bie jed­nak jak bar­dzo cię kocham..Lu­bię jak na mnie pat­rzysz swoimi niebies­ki­mi oczka­mi, z których można wyczy­tać jak bar­dzo mnie kochasz. Lu­bię Twój uśmiech bo jest przepiękny i zaw­sze wiem kiedy masz nie grzeczne myśli. Twój do­tyk spra­wia, że mam dreszcze na całym ciele, a gdy mnie całujesz brak­nie mi tchu. To dzięki To­bie jes­tem szczęśliwa i chce żeby tak zos­tało na zawsze... dziękuję M......'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Gdy cza­sem jest bar­dzo źle wątpię w to, że kochasz mnie ale, wiem, że to mo­ja psychi­ka mnie tnie to tak piękne, że wy­daje mi się, że śnię wiesz, jak bar­dzo wiel­bię Cię! cza­sem czuję apatię lecz jak spot­ka­my się wszys­tko będzie dob­rze i ja to wiem! bo tak sa­mo kocha­my się! Na­dal nie wie­działem, jak bar­dzo ona jest sza­lona, jak bar­dzo żyje marze­niami; że nie chce is­tnieć w tej rzeczy­wis­tości, a tyl­ko prze­nosi ją w swo­je sny i marze­nia, jak de­moniczny elf, który kar­mi swój war­sztat tkac­ki nitką z rzeczy­wis­te­go świata, tak by móc z te­go ut­kać włas­ny wszechświat na po­dobieństwo pajęczej sieci.