Kocham pus­te naz­wy — tyl­ko w nich pot­ra­fię usłyszeć Boga.


kocham-pus­te-naz­wy- tyl­ko-w nich-pot­ra­fię-usłyszeć-boga
waldemar Łysiakkochampus­tenaz­wy— tyl­kow nichpot­ra­fięusłyszećbogakocham pus­tepus­te naz­wynaz­wy — tyl­ko— tyl­ko w nichw nich pot­ra­fiępot­ra­fię usłyszećusłyszeć bogakocham pus­te naz­wypus­te naz­wy — tyl­konaz­wy — tyl­ko w nich— tyl­ko w nich pot­ra­fięw nich pot­ra­fię usłyszećpot­ra­fię usłyszeć bogakocham pus­te naz­wy — tyl­kopus­te naz­wy — tyl­ko w nichnaz­wy — tyl­ko w nich pot­ra­fię— tyl­ko w nich pot­ra­fię usłyszećw nich pot­ra­fię usłyszeć bogakocham pus­te naz­wy — tyl­ko w nichpus­te naz­wy — tyl­ko w nich pot­ra­fięnaz­wy — tyl­ko w nich pot­ra­fię usłyszeć— tyl­ko w nich pot­ra­fię usłyszeć boga

Cza­sem pot­ra­fię płakać oglądając film ro­man­tyczny, ale tyl­ko po alkoholu...Pa­miętam każdą wspólnie spędzoną chwilę. A w każdej było coś wspa­niałego. Nie pot­ra­fię wyb­rać żad­nej z nich i po­wie­dzieć: ta znaczyła więcej niż pozostałe.Nie pot­ra­fię już kochać ,nie pot­ra­fię już niena­widzić. Ob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwo żalu i bólu .Życie wys­sało ze mnie te uczu­cia .jes­tem wypalona.Kocham tego, co Boga swego gromi, ponieważ Boga swego kocha: gdyż on od gniewu swego Boga zginąć musi.Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością.