Kocham tego, który ani kropli ducha sobie nie pozostawia, lecz chce być całkowicie duchem swej cnoty.


kocham-tego-który-ani-kropli-ducha-sobie-nie-pozostawia-lecz-chce-być-całkowicie-duchem-swej-cnoty
friedrich nietzschekochamtegoktóryanikropliduchasobieniepozostawialeczchcebyćcałkowicieduchemswejcnotykocham tegoktóry aniani kroplikropli duchaducha sobiesobie nienie pozostawialecz chcechce byćbyć całkowiciecałkowicie duchemduchem swejswej cnotyktóry ani kropliani kropli duchakropli ducha sobieducha sobie niesobie nie pozostawialecz chce byćchce być całkowiciebyć całkowicie duchemcałkowicie duchem swejduchem swej cnotyktóry ani kropli duchaani kropli ducha sobiekropli ducha sobie nieducha sobie nie pozostawialecz chce być całkowiciechce być całkowicie duchembyć całkowicie duchem swejcałkowicie duchem swej cnotyktóry ani kropli ducha sobieani kropli ducha sobie niekropli ducha sobie nie pozostawialecz chce być całkowicie duchemchce być całkowicie duchem swejbyć całkowicie duchem swej cnoty

Nie kocham go, ani za szcze­ry uśmiech, ani za poczu­cie humoru, ani za głos, który da­je ta­kie ukojenie, ani za to urocze za­gubienie w oczach, kiedy nie wie jak po­winien się zachować. Nie, na­wet nie po­myślałabym o tym, żeby po­kochać ko­goś z kim nig­dy nie mogłabym być.W swej zbroi z mięśni Rambo nie zawraca sobie głowy ani koniem, ani przyjacielem, ani kobietami. Jedynym jego towarzyszem jest olbrzymi, ostry sztylet, który służy mu za falliczny Każdy ma w sobie odrobinę szaleństwa, lecz największe szaleństwo to ani trochę nie być szalonym.Każdy może tworzyć byle co i ma prawo być z tego zadowolonym, byle by nie był w swej pracy szczerym i znalazł kogoś, który równie kłamliwie będzie to podziwiał.Skauting nie jest wy­myślo­ny dla waszej ucie­chy, ale wiele wy­maga. Nie za­bieraj­cie się do skautin­gu dla­tego tyl­ko, że się wam po­doba, lecz aby wpra­wiać się do służby dla swo­jego kra­ju. Wte­dy po­siądziecie ducha pat­riotyz­mu, który każdy chłopiec wi­nien po­siadać, jeśli ma być godzien spożywa­nia chleba.Konserwatyzm nie jest przywracaniem tego, co było, ani trzymaniem się tego, co jest, lecz życiem z tego, co obowiązuje zawsze.