Kocham, więc żyję. A miłość nigdy się nie kończy. Więc będę żyć wiecznie. Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłości


kocham-więc-żyję-a-miłość-nigdy-ę-nie-kończy-więc-będę-żyć-wiecznie-nic-naprawdę-nic-nie-jest-warte-życia-oprócz-miłoś
dietrich bonhoefferkochamwięcżyjęmiłośćnigdysięniekończywięcbędężyćwiecznienicnaprawdęnicjestwarteżyciaopróczmiłościwięc żyjęmiłość nigdynigdy sięsię nienie kończywięc będębędę żyćżyć wiecznienaprawdę nicnic nienie jestjest wartewarte życiażycia opróczoprócz miłościa miłość nigdymiłość nigdy sięnigdy się niesię nie kończywięc będę żyćbędę żyć wiecznienaprawdę nic nienic nie jestnie jest wartejest warte życiawarte życia opróczżycia oprócz miłościa miłość nigdy sięmiłość nigdy się nienigdy się nie kończywięc będę żyć wiecznienaprawdę nic nie jestnic nie jest wartenie jest warte życiajest warte życia opróczwarte życia oprócz miłościa miłość nigdy się niemiłość nigdy się nie kończynaprawdę nic nie jest wartenic nie jest warte życianie jest warte życia opróczjest warte życia oprócz miłości

Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłości.Da­jesz mi oddech, da­jesz mi życie, da­jesz mi tak wiele, mi­mo to nie mam nic. Za­bierają mi wszystko, pożyczają, przywłaszczają, nie od­dają i nie oddadzą, więc po co mi nadzieja. Kocham to życie, kocham ten czas, gdy dru­gi człowiek oszu­kuje nas. Może po­możesz mi, zro­zumieć co to ból i łzy, bo za dob­rze żyje się mi, mi­mo, że nie mam nic.Kocham, więc byt istnieje, i życie warte jest trudu przeżycia go.Miłości kobiet - o! poznania warte. Piękne a groźne, pełne tajemnicy. Kobieta wszystko stawia na te kartę. Gdy przegra, to jej nic oprócz tęsknicy. I żalu życie nie odda rozdarte.• To dla miłości ludzie są stworze­ni, to ona jest w życiu je­dynie naj­ważniej­sza i człowiek jest nie­szczęśli­wy nap­rawdę tyl­ko przez jej brak. Więc jej szu­ka - jeśli ma wiarę, że znaj­dzie, że można ją zna­leżć. Więc my­li się, więc błądzi, więc by­wa często śle­py al­bo po pros­tu nie widzi w sposób dos­ko­nały i my­li się - czy tak nie jest?