Kochamy często drugich podług ich pozornej wartości. Bóg tylko według ich wartości rzeczywistej.


kochamy-często-drugich-podług-ich-pozornej-wartoś-bóg-tylko-według-ich-wartoś-rzeczywistej
tomasz z akwinukochamyczęstodrugichpodługichpozornejwartościbógtylkowedługwartościrzeczywistejkochamy częstoczęsto drugichdrugich podługpodług ichich pozornejpozornej wartościbóg tylkotylko wedługwedług ichich wartościwartości rzeczywistejkochamy często drugichczęsto drugich podługdrugich podług ichpodług ich pozornejich pozornej wartościbóg tylko wedługtylko według ichwedług ich wartościich wartości rzeczywistejkochamy często drugich podługczęsto drugich podług ichdrugich podług ich pozornejpodług ich pozornej wartościbóg tylko według ichtylko według ich wartościwedług ich wartości rzeczywistejkochamy często drugich podług ichczęsto drugich podług ich pozornejdrugich podług ich pozornej wartościbóg tylko według ich wartościtylko według ich wartości rzeczywistej

Podstawową i najważniejszą funkcją kultury jest budowanie wartości, ustalanie ich hierarchii, to znaczy świadomy, moralny ich wybór ze wszystkimi konsekwencjami. -Zbigniew Herbert
podstawową-i-najważniejszą-funkcją-kultury-jest-budowanie-wartoś-ustalanie-ich-hierarchii-to-znaczy-świadomy-moralny-ich-wybór-ze-wszystkimi
Ile ra­zy wy­powiadałeś te dwa piękne słowa, nie znając na­wet ich wartości. -Nicole
ile-ra­zy-wy­powiadałeś-te dwa-piękne-słowa-nie znając-na­wet-ich-wartoś
Może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdy i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabla, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli. -Jan Fedorowicz
może-bóg-kiedyś-skieruje-ich-umysł-do-poznania-prawdy-i-opamiętawszy-ę-wyzwolą-ę-z-sideł-diabla-który-ich-trzyma-jak-ńców-według-swojej
Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią. -Georg Christoph Lichtenberg
nie-należy-ludzi-sądzić-według-ich-przekonań-lecz-według-tego-co-przekonania-te-z-nich-czynią