Kochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dy swych uczuć.


kochan­ko­wie-w oczach-szu­kają-praw­dy-swych-uczuć
antoni kępińskikochan­ko­wiew oczachszu­kająpraw­dyswychuczućkochan­ko­wie w oczachw oczach szu­kająszu­kają praw­dypraw­dy swychswych uczućkochan­ko­wie w oczach szu­kająw oczach szu­kają praw­dyszu­kają praw­dy swychpraw­dy swych uczućkochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dyw oczach szu­kają praw­dy swychszu­kają praw­dy swych uczućkochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dy swychw oczach szu­kają praw­dy swych uczuć

Ludzie szu­kają praw­dy. Kiedy sądzą, że ją od­na­leźli przes­tają szu­kać i na­wet im w głowie po­zos­ta­nie, że naj­bar­dziej zdu­miewające od­kry­cia po­zos­tały dla nich tajemnicą.- Czy kiedyś znajdą in­te­ligen­tne for­my życia w kos­mo­sie?- za­pytał wnuczek swo­jego dziadka. - Wciąż szu­kają, tu na ziemi - od­po­wie­dział dziadek.Ach miłości ma  na­pełnij me us­ta słod­kim na­pojem swych ust Ach kocha­ny roz­bierz mnie z mych obaw swym wzro­kiem otul me na­gie myśli gorącem uczuć swych Przyjdź do mnie zaśnij­my w mych marzeniach już nig­dy nie poz­wolę Ci odejść Kar­miła będę Cię swych słów pożarem Chodź zaśpiewam Ci kołysankę pod rytm bi­cia me­go serca Zaśnij­my w za­kamar­ku mych snów Człowieka za­pom­niane­go mrok miłosier­nie pogrąża w swych odmętach. Nikt nie wie, dokąd człowiek ten zmie­rza lub skąd przy­bywa. Może poszu­kiwać praw­dy i ją wy­powie­dzieć, tyl­ko on jest wol­ny, tyl­ko on jest praw­domówny, tyl­ko on jest ze sobą w zgodzie.Po oglądnięciu Go po raz ko­lej­ny, brat za­pytał się mnie, dlacze­go dziew­czy­ny szu­kają Su­per­ma­na, a nie widzą Clar­ka Ken­ta... Nie od­po­wie­działam mu, bo... Clar­ka Ken­ta też nie znalazłam.ba­wią mnie ludzie niedowartościowani szu­kają siebie