kochanie wieczorami kocham bardziej nie pa­miętam złego wybaczam na­wet to że ty kochanie kochasz tyl­ko siebie milczę tak będzie wygodniej dla ciebie a gdy­bym na­wet chciała jeszcze coś ci powiedzieć brak mi słów krzyczę ale tyl­ko w głąb moich płuc płaczę ale tyl­ko przez sen tęsknię ale tyl­ko nocą kiedy śpisz żeby ci mo­je myśli za bar­dzo nie przeszkadzały kochanie to nie ja, to śni ci się wyrzut sumienia przepraszam że kochałam to się więcej nie powtórzy 


kochanie-wieczorami-kocham-bardziej-nie-pa­miętam-złego-wybaczam-na­wet-to-że-ty kochanie-kochasz-tyl­ko-siebie-milczę-tak-będzie-wygodniej
jatojakochaniewieczoramikochambardziejniepa­miętamzłegowybaczamna­wettożety kochaniekochasztyl­kosiebiemilczętakbędziewygodniejdlaciebiegdy­bymchciałajeszczecośpowiedziećbrakmi słówkrzyczęalew głąbmoichpłucpłaczęprzezsentęsknięnocąkiedyśpiszżebyci mo­jemyślizabar­dzonie przeszkadzałynie jaśnici sięwyrzutsumieniaprzepraszamkochałamto sięwięcejnie powtórzy kochanie wieczoramiwieczorami kochamkocham bardziejbardziej nienie pa­miętampa­miętam złegozłego wybaczamwybaczam na­wetże ty kochaniety kochanie kochaszkochasz tyl­kotyl­ko siebiesiebie milczęmilczę taktak będziebędzie wygodniejwygodniej dladla ciebiegdy­bym na­wetna­wet chciałachciała jeszczejeszcze coścoś cici powiedziećpowiedzieć brakbrak mi słówmi słów krzyczękrzyczę aleale tyl­kotyl­ko w głąbw głąb moichmoich płucpłuc płaczępłaczę aleale tyl­kotyl­ko przezprzez sensen tęskniętęsknię aleale tyl­kotyl­ko nocąnocą kiedykiedy śpiszśpisz żebyżeby ci mo­jeci mo­je myślimyśli zaza bar­dzobar­dzo nie przeszkadzałynie przeszkadzały kochanieśni ci sięci się wyrzutwyrzut sumieniasumienia przepraszamprzepraszam żeże kochałamkochałam to sięto się więcejwięcej nie powtórzy kochanie wieczorami kochamwieczorami kocham bardziejkocham bardziej niebardziej nie pa­miętamnie pa­miętam złegopa­miętam złego wybaczamzłego wybaczam na­wetna­wet to żeże ty kochanie kochaszty kochanie kochasz tyl­kokochasz tyl­ko siebietyl­ko siebie milczęsiebie milczę takmilczę tak będzietak będzie wygodniejbędzie wygodniej dlawygodniej dla ciebieciebie a gdy­byma gdy­bym na­wetgdy­bym na­wet chciałana­wet chciała jeszczechciała jeszcze cośjeszcze coś cicoś ci powiedziećci powiedzieć brakpowiedzieć brak mi słówbrak mi słów krzyczęmi słów krzyczę alekrzyczę ale tyl­koale tyl­ko w głąbtyl­ko w głąb moichw głąb moich płucmoich płuc płaczępłuc płaczę alepłaczę ale tyl­koale tyl­ko przeztyl­ko przez senprzez sen tęsknięsen tęsknię aletęsknię ale tyl­koale tyl­ko nocątyl­ko nocą kiedynocą kiedy śpiszkiedy śpisz żebyśpisz żeby ci mo­jeżeby ci mo­je myślici mo­je myśli zamyśli za bar­dzoza bar­dzo nie przeszkadzałybar­dzo nie przeszkadzały kochaniekochanie to nie jaśni ci się wyrzutci się wyrzut sumieniawyrzut sumienia przepraszamsumienia przepraszam żeprzepraszam że kochałamże kochałam to siękochałam to się więcejto się więcej nie powtórzy