Kom­po­zytor to człowiek, który wmusza swą wolę w nic nie po­dej­rze­wające mo­lekuły po­wiet­rza, często z po­mocą też nic nie po­dej­rze­wających muzyków.


kom­po­zytor-to człowiek-który-wmusza-swą-wolę-w nic-nie po­dej­rze­wają-mo­lekuły-po­wiet­rza-często-z po­mocą-też-nic
frank zappakom­po­zytorto człowiekktórywmuszaswąwolęw nicnie po­dej­rze­wającemo­lekułypo­wiet­rzaczęstoz po­mocąteżnicnie po­dej­rze­wającychmuzykówktóry wmuszawmusza swąswą wolęwolę w nicw nic nie po­dej­rze­wającenie po­dej­rze­wające mo­lekułymo­lekuły po­wiet­rzaczęsto z po­mocąz po­mocą teżteż nicnic nie po­dej­rze­wającychnie po­dej­rze­wających muzykówktóry wmusza swąwmusza swą wolęswą wolę w nicwolę w nic nie po­dej­rze­wającew nic nie po­dej­rze­wające mo­lekułynie po­dej­rze­wające mo­lekuły po­wiet­rzaczęsto z po­mocą teżz po­mocą też nicteż nic nie po­dej­rze­wającychnic nie po­dej­rze­wających muzyków

Człowiek po­winien po­dej­mo­wać działania nie po to, żeby być od in­ne­go lep­szy – lecz ze względu na poczu­cie sen­sowności po­dej­mo­wanych czynów. Mo­tyw de­cydu­je o war­tości te­go, co dokonujemy.Kto­kol­wiek mi mówi, że je­go wiara jest skończo­na i skończo­na jest je­go niewiara, po­dej­rze­wam, że nie mówi o wie­rze, lecz o złudze­niu wiary.Kto po­dej­rze­wa, zap­rasza do zdrady.Nie poz­wa­laj, by po­dej­rze­nie rządziło tobą.Ok­ru­cieństwo bogów wy­daje się po­dej­rza­nie ludzkie.Mężczyz­na pat­rzy światu pros­to w twarz, jak­by świat ten zos­tał stworzo­ny ku je­go pot­rze­bom i uro­biony ku je­go upo­doba­niom. Ko­bieta zer­ka na świat z uko­sa, py­tająco, a na­wet po­dej­rzli­wie. Gdy­by no­sili te sa­me stro­je, możli­we że i spoj­rze­nie na świat mieli­by to samo.