Komitet to coś, co składa się przynajmniej z trzech osób nie nadających się do tego, co mają robić, wyznaczonych przez kogoś, kto sam nie ma chęci robić tego, co po dokładnym namyśle okazuje się niepotrzebne.


komitet-to-coś-co-składa-ę-przynajmniej-z-trzech-osób-nie-nadających-ę-do-tego-co-mają-robić-wyznaczonych-przez-kogoś-kto-sam-nie-chę
winston churchillkomitettocoścoskładasięprzynajmniejtrzechosóbnienadającychdotegomająrobićwyznaczonychprzezkogośktosamchęcirobićpodokładnymnamyśleokazujeniepotrzebneco składaskłada sięsię przynajmniejprzynajmniej zz trzechtrzech osóbosób nienie nadającychnadających sięsię dodo tegoco mająmają robićwyznaczonych przezprzez kogośkto samsam nienie mama chęcichęci robićrobić tegoco popo dokładnymdokładnym namyślenamyśle okazujeokazuje sięsię niepotrzebnekomitet to cośco składa sięskłada się przynajmniejsię przynajmniej zprzynajmniej z trzechz trzech osóbtrzech osób nieosób nie nadającychnie nadających sięnadających się dosię do tegoco mają robićwyznaczonych przez kogośkto sam niesam nie manie ma chęcima chęci robićchęci robić tegoco po dokładnympo dokładnym namyśledokładnym namyśle okazujenamyśle okazuje sięokazuje się niepotrzebne

Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić. -Mark Twain
według-lekarzy-jedynym-sposobem-utrzymania-zdrowia-jest-jedzenie-tego-na-co-ę-nie-chę-picie-tego-czego-ę-nie-lubi-i-robienie-tego-czego-by-ę
Jesteś w średnim wieku wówczas, gdy nadal możesz robić to samo, że wolałbyś tego nie robić. -Johann Reinhold Forster
jesteś-w-średnim-wieku-wówczas-gdy-nadal-możesz-robić-to-samo-że-wolałbyś-tego-nie-robić
„Sukces to robienie tego, co się chce robić. Nie ma innej drogi do sukcesu.” -M.Forbes
sukces-to-robienie-tego-co-ę-chce-robić-nie-innej-drogi-do-sukcesu
Komisja to zespół, który tylko wtedy jest w stanie coś zdziałać, gdy składa się z trzech osób, z których jedna jest chora, a druga nieobecna. -Anonim
komisja-to-zespół-który-tylko-wtedy-jest-w-stanie-coś-zdziałać-gdy-składa-ę-z-trzech-osób-z-których-jedna-jest-chora-a-druga-nieobecna
Kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie, kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby się nigdy nie oddalał. -Johann Wolfgang Goethe
kto-ę-zbliża-tego-nie-odpychajcie-a-kto-odchodzi-tego-nie-zatrzymujcie-kto-wraca-tego-przyjmujcie-tak-jakby-ę-nigdy-nie-oddalał