Komputery pzyszłości będą miały zapewne tylko 1000 lamp próżniowych i być może będą ważyły zaledwie półtorej tony. Popula Mechanic.


komputery-pzyszłoś-będą-miały-zapewne-tylko-1000-lamp-próżniowych-i-być-może-będą-ważyły-zaledwie-półtorej-tony-popula-mechanic
anonimkomputerypzyszłościbędąmiałyzapewnetylko1000lamppróżniowychbyćmożeważyłyzaledwiepółtorejtonypopulamechanickomputery pzyszłościpzyszłości będąbędą miałymiały zapewnezapewne tylkotylko 10001000 lamplamp próżniowychpróżniowych ii byćbyć możemoże będąbędą ważyływażyły zaledwiezaledwie półtorejpółtorej tonypopula mechanickomputery pzyszłości będąpzyszłości będą miałybędą miały zapewnemiały zapewne tylkozapewne tylko 1000tylko 1000 lamp1000 lamp próżniowychlamp próżniowych ipróżniowych i byći być możebyć może będąmoże będą ważyłybędą ważyły zaledwieważyły zaledwie półtorejzaledwie półtorej tonykomputery pzyszłości będą miałypzyszłości będą miały zapewnebędą miały zapewne tylkomiały zapewne tylko 1000zapewne tylko 1000 lamptylko 1000 lamp próżniowych1000 lamp próżniowych ilamp próżniowych i byćpróżniowych i być możei być może będąbyć może będą ważyłymoże będą ważyły zaledwiebędą ważyły zaledwie półtorejważyły zaledwie półtorej tonykomputery pzyszłości będą miały zapewnepzyszłości będą miały zapewne tylkobędą miały zapewne tylko 1000miały zapewne tylko 1000 lampzapewne tylko 1000 lamp próżniowychtylko 1000 lamp próżniowych i1000 lamp próżniowych i byćlamp próżniowych i być możepróżniowych i być może będąi być może będą ważyłybyć może będą ważyły zaledwiemoże będą ważyły zaledwie półtorejbędą ważyły zaledwie półtorej tony

Może to być nasze pier­wsze zwy­cięstwo, równie dob­rze może być też ostatnie Da­lej ludzie będą mu­sieli cierpieć Da­lej będą mu­sieli ginąć – nie py­taj mnie dlaczego. * This could be the fir­st trum­pet, might as well be the last Ma­ny mo­re will ha­ve to suffer Ma­ny mo­re will ha­ve to die dont ask me why Czy myśli­cie, że kiedyś będzie inaczej? Czy wy nap­rawdę myśli­cie, że wszys­cy będą mog­li być zmecha­nizo­wani i us­tanda­ryzo­wani w pra­cy ręcznej? Nie - zaw­sze będą dy­rek­torzy i urzędni­cy wyżsi, którzy będą mu­sieli na­wet co in­ne­go jeść niż maj­strzy w fab­ry­kach, bo pra­ca umysłowa wy­maga in­nych skład­ników mózgu - mózgu i jedzenia.Wady będą, dopóki ludzie będą.Wady będą, dopóki będą ludzie.Gdy Po­lacy będa umieć siebie sa­mych ce­nić w do­mu, będą ich ce­nić i za granicą.Ludzi na­leży al­bo zjed­ny­wać so­bie pie­szczotą, al­bo niszczyć, bo za drob­ne krzyw­dy będą się mści­li, a doz­naw­szy wiel­kich nie będą już w stanie.