Kon­flikt, który tkwi w sa­mej struk­turze gru­py rodzin­nej, wy­nika stąd, że młodzi chcą się z niej wy­dos­tać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać.


kon­flikt-który-tkwi-w ­mej-struk­turze-gru­py-rodzin­nej-wy­nika-stąd-że młodzi-chcą ę-z niej-wy­­ć-a starzy-pragną-ich-w niej
antoni kępińskikon­fliktktórytkwiw sa­mejstruk­turzegru­pyrodzin­nejwy­nikastądże młodzichcą sięz niejwy­dos­taća starzypragnąichw niejzatrzymaćktóry tkwitkwi w sa­mejw sa­mej struk­turzestruk­turze gru­pygru­py rodzin­nejwy­nika stądże młodzi chcą sięchcą się z niejz niej wy­dos­taća starzy pragnąpragną ichich w niejw niej zatrzymaćktóry tkwi w sa­mejtkwi w sa­mej struk­turzew sa­mej struk­turze gru­pystruk­turze gru­py rodzin­nejże młodzi chcą się z niejchcą się z niej wy­dos­taća starzy pragną ichpragną ich w niejich w niej zatrzymać

Idealis­ta - to człowiek, który zauważyw­szy, że róża pachnie ład­niej od ka­pus­ty, wnios­ku­je stąd, że będzie z niej także lep­sza zupa.Młodzi najwięcej popełniają szaleństw udając dorosłych, a starzy kiedy pragną uchodzić za młodych.Pa­radok­salnie kon­flikt po­koleń ma­nifes­tu­je się w pełnej zgodzie: dzieci nie chcą mówić, rodzi­ce słuchać.Za­nim cno­ta poz­nała zło od pod­szew­ki była zmuszo­na wystąpić w ro­li ofiary tyl­ko po aby przyjąć hołd od naj­wier­niej­szej je­go służeb­ni­cy hi­pok­ryzji prze­wieleb­nej # Zło pot­ra­fi zma­nipu­lować na­wet cnotę by­le dos­tać to na co ma w da­nej chwi­li ochotę .Gdy miłość za­nika, za­nika na­wet pa­mięć o niej.Starzy ludzie cierpią na mniej chorób niż młodzi, ale za to te nigdy ich nie opuszczają.