Konserwatysta winien być tym, który potrafi przetrwać wieki w oczekiwaniu nagłych narodu zmartwychwstań i lata tęsknić do górnej pobudki zwycięstwa; stać przy na pół zdeptanych już sztandarach i prężyć drzewca ich w niebo z ostatecznego zdawałoby się upadku, umieć jednodniowym zwycięzcom rzucić się dla światła.


konserwatysta-winien-być-tym-który-potrafi-przetrwać-wieki-w-oczekiwaniu-nagłych-narodu-zmartwychwstań-i-lata-tęsknić-do-górnej-pobudki
k. m. morawskikonserwatystawinienbyćtymktórypotrafiprzetrwaćwiekioczekiwaniunagłychnaroduzmartwychwstańlatatęsknićdogórnejpobudkizwycięstwastaćprzynapółzdeptanychjuższtandarachprężyćdrzewcaichnieboostatecznegozdawałobysięupadkuumiećjednodniowymzwycięzcomrzucićdlaświatłakonserwatysta winienwinien byćbyć tymktóry potrafipotrafi przetrwaćprzetrwać wiekiwieki ww oczekiwaniuoczekiwaniu nagłychnagłych narodunarodu zmartwychwstańzmartwychwstań ii latalata tęsknićtęsknić dodo górnejgórnej pobudkipobudki zwycięstwastać przyprzy nana półpół zdeptanychzdeptanych jużjuż sztandarachsztandarach ii prężyćprężyć drzewcadrzewca ichich ww nieboniebo zz ostatecznegoostatecznego zdawałobyzdawałoby sięsię upadkuumieć jednodniowymjednodniowym zwycięzcomzwycięzcom rzucićrzucić sięsię dladla światłakonserwatysta winien byćwinien być tymktóry potrafi przetrwaćpotrafi przetrwać wiekiprzetrwać wieki wwieki w oczekiwaniuw oczekiwaniu nagłychoczekiwaniu nagłych narodunagłych narodu zmartwychwstańnarodu zmartwychwstań izmartwychwstań i latai lata tęsknićlata tęsknić dotęsknić do górnejdo górnej pobudkigórnej pobudki zwycięstwastać przy naprzy na półna pół zdeptanychpół zdeptanych jużzdeptanych już sztandarachjuż sztandarach isztandarach i prężyći prężyć drzewcaprężyć drzewca ichdrzewca ich wich w niebow niebo zniebo z ostatecznegoz ostatecznego zdawałobyostatecznego zdawałoby sięzdawałoby się upadkuumieć jednodniowym zwycięzcomjednodniowym zwycięzcom rzucićzwycięzcom rzucić sięrzucić się dlasię dla światła

Zadziwiającą rzeczą dotyczącą młodych głupców jest to, jak wielu z nich potrafi przetrwać, by stać się starymi głupcami.W Czar­cim Prądzie nie ma la­dacznic, a przy­naj­mniej ta­kich, które się za nie uważają, choć nig­dy nie bra­kowało tu ko­biet ok­reślających się, jeśli ktoś upiera się przy dokład­nej od­po­wie­dzi, ja­ko in­tensyw­nie zamężne. Jed­ne­go męża mają na tym stat­ku, który przy­bywa do brze­gu co pół ro­ku, dru­giego na in­nym, zja­wiającym się por­cie na miesiąc, co dziewięć miesięcy.ON: Cze­kać. Czy to to sa­mo, co tęsknić? ONA: Nie. Dla mnie nie. Przy cze­kaniu nie budzę się o 5 ra­no,re­zyg­nując z naj­lep­szych snów. Nie przychodzę także z te­go po­wodu już przed 7 do biura. Przy cze­kaniu mle­ko nie tra­ci dla mnie smaku.Pięknie być słowa­mi, które szeptasz, wie­czo­rami puszczając je wolno. Miłością, której nig­dy nie zdeptasz, choć ci wy­rosła górą zbyt stromą. Pięknie jest być ob­ra­zem w pa­mięci, gdy już znużony przy­mykasz oczy. Ob­ra­zem, który już cię nie męczy, choć ból za­dawał i oczy moczył. Dob­rze stać się światłem z ciem­ności, wspom­nieniem ciepłym za­miast koszmaru. Nie za­pom­niałeś o tej miłości... Lecz wyz­wo­liłeś się spod jej czaru...Ten, który alczy z potworami, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań, ona rónież patrzy w   ciebie.Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą, musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa