Konserwatyzm nie jest przywracaniem tego, co było, ani trzymaniem się tego, co jest, lecz życiem z tego, co obowiązuje zawsze.


konserwatyzm-nie-jest-przywracaniem-tego-co-było-ani-trzymaniem-ę-tego-co-jest-lecz-życiem-z-tego-co-obowiązuje-zawsze
a. e. guntherkonserwatyzmniejestprzywracaniemtegocobyłoanitrzymaniemsięjestleczżyciemobowiązujezawszekonserwatyzm nienie jestjest przywracaniemprzywracaniem tegoco byłoani trzymaniemtrzymaniem sięsię tegoco jestlecz życiemżyciem zz tegoco obowiązujeobowiązuje zawszekonserwatyzm nie jestnie jest przywracaniemjest przywracaniem tegoani trzymaniem siętrzymaniem się tegolecz życiem zżyciem z tegoco obowiązuje zawszekonserwatyzm nie jest przywracaniemnie jest przywracaniem tegoani trzymaniem się tegolecz życiem z tegokonserwatyzm nie jest przywracaniem tego

Polityka nie jest sztuką tego, co możliwe, lecz tego, co niemożliwe.Smak publiczności, jak każdy inny, łaknie tego czym jest najobficiej karmiony. Smak publiczności jest jej nawykiem. Publiczność nie dba o źródło tego czym się żywi, lecz dostosowuje się do tego czego jej się dostarcza.Największą umiejętnością życia - i najrzadszą - jest uznanie tego, kim jesteśmy, robienie tego, co umiemy, i tylko tego - i znalezienie w tym szczęścia.Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki.Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki