Korze­nie wycho­wania są gorzkie, ale owo­ce słodkie.


korze­nie-wycho­wania-są gorzkie-ale-owo­-słodkie
arystoteleskorze­niewycho­waniasą gorzkiealeowo­cesłodkiekorze­nie wycho­waniawycho­wania są gorzkieale owo­ceowo­ce słodkiekorze­nie wycho­wania są gorzkieale owo­ce słodkie

Cier­pli­wość jest gorzka, ale jej owo­ce są słodkie.Gdy­by wycho­wanie i pou­cza­nie da­wało owo­ce, to jakże mógłby wycho­wanek Se­neki wy­rosnąć na Nerona? ... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie...Bez miłości nie ma wycho­wania – jest tresura.Brak Ci kul­tu­ry, wycho­wania, jes­teś opo­wiadacz, ale Cię kocham i każde­go dnia próbu­je Cię zmienić byś był blis­ki ideału.O is­to­cie wycho­wania: Nie ma pew­ności, kto od ko­go więcej się uczy – dziec­ko od do­rosłego, czy do­rosły od dziecka...