Korzeń jest jeden, choć liści tysiące. Przez cały zakłamany młodości dzień kąpałem swoje kwiaty, swoje liście w słońcu, teraz się mogę w prawdy usunąć cień.


korzeń-jest-jeden-choć-liś-tysią-przez-cały-zakłamany-młodoś-dzień-kąpałem-swoje-kwiaty-swoje-liście-w-słońcu-teraz-ę-mogę-w-prawdy
william butler yeatskorzeńjestjedenchoćliścitysiąceprzezcałyzakłamanymłodościdzieńkąpałemswojekwiatyliściesłońcuterazsięmogęprawdyusunąćcieńkorzeń jestjest jedenchoć liściliści tysiąceprzez całycały zakłamanyzakłamany młodościmłodości dzieńdzień kąpałemkąpałem swojeswoje kwiatyswoje liścieliście ww słońcuteraz sięsię mogęmogę ww prawdyprawdy usunąćusunąć cieńkorzeń jest jedenchoć liści tysiąceprzez cały zakłamanycały zakłamany młodościzakłamany młodości dzieńmłodości dzień kąpałemdzień kąpałem swojekąpałem swoje kwiatyswoje liście wliście w słońcuteraz się mogęsię mogę wmogę w prawdyw prawdy usunąćprawdy usunąć cień

Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice. -Alfons Allais
serce-jak-firmament-swoje-meteory-swoje-komety-swoje-błyskawice
Cnota ma swoje góry i otchłanie, ale ma także swoje płaszczyzny. -Henryk Sienkiewicz
cnota-swoje-góry-i-otchłanie-ale-także-swoje-płaszczyzny
Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia. -Albert Camus
choroba-jest-klasztorem-który-swoją-regułę-swoją-ascezę-swoje-cisze-i-swoje-natchnienia
Róbmy swoje, Niejedną jeszcze paranoję Przet­rzy­mać przyj­dzie ro­biąc swoje!  -Wojciech Młynarski
róbmy-swoje-niejedną-jeszcze-paranoję-przet­rzy­ć-przyj­dzie-ro­biąc-swoje