korzystaj przyj­rzyj się świat na­biera barw wiatr roz­wiewa ich woń czuć maj mo­tyle tańczą wys­trze­lił szampan dopóki trwa za nas K.A.Sz. 04.05.2016r.


korzystaj-przyj­rzyj-ę-świat-na­biera-barw-wiatr-roz­wiewa-ich-woń-czuć-maj-mo­tyle-ńczą-wys­trze­lił-szampan-dopóki-trwa-za-nas-kasz
criskorzystajprzyj­rzyjsięświatna­bierabarwwiatrroz­wiewaichwończućmajmo­tyletańcząwys­trze­liłszampandopókitrwazanaskasz04052016rkorzystaj przyj­rzyjprzyj­rzyj sięsię światświat na­bierana­biera barwbarw wiatrwiatr roz­wiewaroz­wiewa ichich wońwoń czućczuć majmaj mo­tylemo­tyle tańczątańczą wys­trze­liłwys­trze­lił szampanszampan dopókidopóki trwatrwa zaza naskorzystaj przyj­rzyj sięprzyj­rzyj się światsię świat na­bieraświat na­biera barwna­biera barw wiatrbarw wiatr roz­wiewawiatr roz­wiewa ichroz­wiewa ich wońich woń czućwoń czuć majczuć maj mo­tylemaj mo­tyle tańcząmo­tyle tańczą wys­trze­liłtańczą wys­trze­lił szampanwys­trze­lił szampan dopókiszampan dopóki trwadopóki trwa zatrwa za nas

siąpi z nieba deszcz kwitną pąki drzew ich płat­ki roz­wiewa wiatr góry pok­rył śnieg wiosen­ne słońce gdzie jesteś K.A.Sz.27.04.2016r.Nasz świat jest piękny Przyj­rzyj mu się dokładnie Cho­ler­na jaskra od­czyn esencji na­biera barw lotosu roz­kwi­ta życie Z jed­nej stro­ny chcieli czuć tę blis­kość. Z dru­giej pro­sili Bo­ga, aby wyz­wo­lił ich z te­go pragnienia.niebo spłaka­ne deszczem krop­le wys­tu­kują rytm do tańca skąpa­ni kryją w ramionach a mo­tyle z ni­mi drżą Krys­ty­na A.Sz. 12.06.2016r.Miłości, uk­ry­ta we mnie, roz­wiń skrzydła! Pomóż unieść się po­nad ziemię, z wy­soka wszys­tko na­biera in­nych barw, z wy­soka widzę więcej, z wy­soka dro­ga jest widoczna....