Kos­mos jest la­biryn­tem zbu­dowa­nym z labiryntów.


kos­mos-jest ­biryn­tem-zbu­dowa­nym-z labiryntów
stanisław lemkos­mosjest la­biryn­temzbu­dowa­nymz labiryntówkos­mos jest la­biryn­temjest la­biryn­tem zbu­dowa­nymzbu­dowa­nym z labiryntówkos­mos jest la­biryn­tem zbu­dowa­nymjest la­biryn­tem zbu­dowa­nym z labiryntówkos­mos jest la­biryn­tem zbu­dowa­nym z labiryntów

Choć w Pol­sce wszys­tko jest źle zbu­dowa­ne, lecz Pol­ki są zbu­dowa­ne wybornie.Na fa­lach roz­paczy zbu­dowałem swój grób. Zbu­dowa­ny z mor­skiej piany wzno­sił się po­nad chmury...Kto Kos­mos poz­na­je, ten w Kos­mo­sie ginie.By­cie sobą nie może być zbu­dowa­ne tyl­ko na ak­tach bo­hater­stwa. Jes­tem sobą także w moim grzechu, w mo­jej skończo­ności, w mo­jej winie! Człowiek zbu­dowa­ny jest z prze­ciw­ności, w tym całe je­go dra­matyczne bo­gac­two i urok.