kot nieto­perz ćma i strzępy człowieka po­między łonem a matką jak dni niepełne co wil­czą się nocą z dachów spa­dając o brzasku a ty śpij synku po­wiekom się wy­wiń do światła 


kot-nieto­perz-ć-i-strzępy-człowieka-po­między-łonem-a matką-jak-dni-niepełne-co-wil­czą ę-nocą-z-dachów-spa­dając-o brzasku-a
papillondenuitkotnieto­perzćmastrzępyczłowiekapo­międzyłonema matkąjakdniniepełnecowil­czą sięnocądachówspa­dająco brzaskuty śpijsynkupo­wiekom sięwy­wińdoświatła kot nieto­perznieto­perz ćmai strzępystrzępy człowiekaczłowieka po­międzypo­między łonemłonem a matkąa matką jakjak dnidni niepełneniepełne coco wil­czą sięwil­czą się nocąnocą zz dachówdachów spa­dającspa­dając o brzaskuty śpij synkusynku po­wiekom siępo­wiekom się wy­wińwy­wiń dodo światła kot nieto­perz ćmanieto­perz ćma ićma i strzępyi strzępy człowiekastrzępy człowieka po­międzyczłowieka po­między łonempo­między łonem a matkąłonem a matką jaka matką jak dnijak dni niepełnedni niepełne coniepełne co wil­czą sięco wil­czą się nocąwil­czą się nocą znocą z dachówz dachów spa­dającdachów spa­dając o brzaskuo brzasku a ty śpija ty śpij synkuty śpij synku po­wiekom sięsynku po­wiekom się wy­wińpo­wiekom się wy­wiń dowy­wiń do światła 

Cza­sem na kil­ka dni chciałabym zos­tać fa­cetem, by po­kazać in­nym mężczyz­nom jak po­win­no się dbać o kobietę. -Riot
cza­sem-na kil­ka-dni-chciałabym-zos­ć-fa­cetem-by po­kazać-in­nym-mężczyz­nom-jak po­win­no ę-dbać-o kobietę
Cza­sami dni kocha­my tyl­ko za to, że kończą się nocą, którą spędza­my z ukochaną osobą. -respirer
cza­sami-dni-kocha­my-tyl­ko-za to-że kończą ę-nocą-którą-spędza­my-z ukochaną-osobą