Króle tym ok­rzepłej na tro­nach siedzą, im gor­li­wiej pląta się u ich nóg chwal­ca z gęślą.


kró-tym-ok­rzepłej-na tro­nach-siedzą-im gor­li­wiej-plą ę-u ich-nóg-chwal­ca-z gęślą
wacław berentkróletymok­rzepłejna tro­nachsiedząim gor­li­wiejpląta sięu ichnógchwal­caz gęśląkróle tymtym ok­rzepłejok­rzepłej na tro­nachna tro­nach siedząim gor­li­wiej pląta siępląta się u ichu ich nógnóg chwal­cachwal­ca z gęśląkróle tym ok­rzepłejtym ok­rzepłej na tro­nachok­rzepłej na tro­nach siedząim gor­li­wiej pląta się u ichpląta się u ich nógu ich nóg chwal­canóg chwal­ca z gęśląkróle tym ok­rzepłej na tro­nachtym ok­rzepłej na tro­nach siedząim gor­li­wiej pląta się u ich nógpląta się u ich nóg chwal­cau ich nóg chwal­ca z gęśląkróle tym ok­rzepłej na tro­nach siedząim gor­li­wiej pląta się u ich nóg chwal­capląta się u ich nóg chwal­ca z gęślą

Króle tym okrzepłej na tronach siedzą, im gorliwiej pląta się u ich nóg chwalca z gęślą.Ze szczęściem czasami bywa tak jak z okularami, szuka się ich, a one siedzą na nosieCharakter państwa poznaje się po tym, jacy ludzie siedzą w więzieniach.Ze szczęściem bywa czasami tak jak z okularami, szuka sie ich, a one siedzą na nosie. Tak blisko!Gdy sprze­daje się zbyt mało płyt, jest się ni­kim, gdy sprze­daje się ich więcej, to też źle, bo pre­ten­du­je się wte­dy do miana ko­mer­cyjnej szma­ty, która wciśnięta między Ich Tro­je i Stachur­skiego ma czer­wienić się ze wstydu.Cnotę wi­dać wy­raźniej w czy­nach niż w ich braku.