Król Fry­deryk II pew­ne­go ra­zu zap­ro­pono­wał Wol­te­rowi prze­jażdżkę łódką. Pi­sarz zgodził się chętnie, ale gdy zo­baczył, że łódka prze­cieka, szyb­ko z niej wyskoczył. - Ależ pan się boi o swo­je życie - zaśmiał się król - a ja się nie boję. - To zro­zumiałe - od­po­wie­dział Wol­ter. - Te­raz na świecie królów dużo, a Wol­ter jest tyl­ko jeden.


król-fry­deryk-ii pew­ne­go-ra­zu-zap­ro­pono­wał-wol­te­rowi-prze­jażdżkę-łódką-pi­sarz zgodził ę-chętnie-ale-gdy
françois-marie arouet de voltaire (wolter)królfry­derykii pew­ne­gora­zuzap­ro­pono­wałwol­te­rowiprze­jażdżkęłódkąpi­sarz zgodził sięchętniealegdyzo­baczyłże łódkaprze­ciekaszyb­koz niejwyskoczyłależpan sięboio swo­jeżycie zaśmiał siękról a ja sięnie bojęto zro­zumiałe od­po­wie­działwol­ter te­razna świeciekrólówdużoa wol­terjest tyl­kojedenkról fry­derykfry­deryk ii pew­ne­goii pew­ne­go ra­zura­zu zap­ro­pono­wałzap­ro­pono­wał wol­te­rowiwol­te­rowi prze­jażdżkęprze­jażdżkę łódkąpi­sarz zgodził się chętnieale gdygdy zo­baczyłże łódka prze­ciekaszyb­ko z niejz niej wyskoczyłależależ pan siępan się boiboi o swo­jeo swo­je życie zaśmiał się król a ja się nie bojęto zro­zumiałe od­po­wie­dział wol­ter te­raz na świeciena świecie królówkrólów dużoa wol­ter jest tyl­kojest tyl­ko jedenkról fry­deryk ii pew­ne­gofry­deryk ii pew­ne­go ra­zuii pew­ne­go ra­zu zap­ro­pono­wałra­zu zap­ro­pono­wał wol­te­rowizap­ro­pono­wał wol­te­rowi prze­jażdżkęwol­te­rowi prze­jażdżkę łódkąale gdy zo­baczyłszyb­ko z niej wyskoczyłależ pan sięależ pan się boipan się boi o swo­jeboi o swo­je życie te­raz na świecie królówna świecie królów dużoa wol­ter jest tyl­ko jeden

Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły. -Andrzej Ziemiański
każda-wol­ność-to zło- bo­wiem-każda-wol­ność-to prze­ciw­sta­wienie ę-pra­wu-i porządko­wi- dążysz-do wol­noś-więc
W dzi­siej­szym świecie nie wol­ność jest prob­le­mem. Wol­ność już jest. Po­zos­tało py­tanie: co zro­bić z wolnością?  -Józef Stanisław Tischner
w dzi­siej­szym-świecie-nie wol­ność-jest prob­­mem-wol­ność już-jest-po­zos­ło py­tanie-co zro­bić-z wolnośą