Królestwo roślin tak łatwo sobie wyobrazić jako najbliższe sąsiedztwo królestwa śmierci. Tutaj, w zieleni ziemi, wśród cmentarnych drzew, wśród kiełkującego kwiecia, tkwi być może tajemnica przeobrażenia i zagadka życia, nad którymi się głowimy.


królestwo-roślin-tak-łatwo-sobie-wyobrazić-jako-najbliższe-sąsiedztwo-królestwa-śmierci-tutaj-w-zieleni-ziemi-wśród-cmentarnych-drzew
anonimkrólestworoślintakłatwosobiewyobrazićjakonajbliższesąsiedztwokrólestwaśmiercitutajzieleniziemiwśródcmentarnychdrzewkiełkującegokwieciatkwibyćmożetajemnicaprzeobrażeniazagadkażycianadktórymisięgłowimykrólestwo roślinroślin taktak łatwołatwo sobiesobie wyobrazićwyobrazić jakojako najbliższenajbliższe sąsiedztwosąsiedztwo królestwakrólestwa śmierciw zielenizieleni ziemiwśród cmentarnychcmentarnych drzewwśród kiełkującegokiełkującego kwieciatkwi byćbyć możemoże tajemnicatajemnica przeobrażeniaprzeobrażenia ii zagadkazagadka życianad którymiktórymi sięsię głowimykrólestwo roślin takroślin tak łatwotak łatwo sobiełatwo sobie wyobrazićsobie wyobrazić jakowyobrazić jako najbliższejako najbliższe sąsiedztwonajbliższe sąsiedztwo królestwasąsiedztwo królestwa śmierciw zieleni ziemiwśród cmentarnych drzewwśród kiełkującego kwieciatkwi być możebyć może tajemnicamoże tajemnica przeobrażeniatajemnica przeobrażenia iprzeobrażenia i zagadkai zagadka życianad którymi sięktórymi się głowimy

Nie dojrzy pszczółka wśród kwiecia pyłu, czy nie zapyli ją bączek od tyłu.Rodzi­my się wśród ludzi, umiera­my niepo­cie­sze­ni wśród bogów.Tajemnica jest kurtyną zasłaniającą przed nami przyszłość. Tajemnica towarzyszy wszelkiej refleksji nad sensem życia i nad sensem istnienia w ogóle.usłyszeć głos jak z pod ziemi z znienacka w cza­sie snu cisza świat już śpi ja tez i nag­le budzi mnie z le­tar­gu marzeń z re­lak­su chwil ten głos z daleka i słyszysz go  jak echo wśród drzew słyszysz je­go dźwięk --- 2006-05-02 autor: Emi­lia Szumiło Wśród drzew ptaków śpiew Styczeń a pachnie wiosną Świat zwierząt cieszy Krys­ty­na Sz. 12.01.2015r.Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna.