Kra­kus Bo­hate­rem Narodowym Kra­kus chciał zos­tać bo­hate­rem na­rodo­wym -  Jak na­leży przyłożył pis­to­let do głowy. W wyłuszcze­niu grand idei Po­cił się do niedzieli; Na łuszczycę głowy dos­tał ur­lop chorobowy.


kra­kus-bo­hate­rem-narodowym-kra­kus-chciał-zos­ć-bo­hate­rem-na­rodo­wym- -jak-na­ży-przyłożył-pis­to­let-do głowy-w
awatarkra­kusbo­hate­remnarodowymchciałzos­taćbo­hate­remna­rodo­wym jakna­leżyprzyłożyłpis­to­letdo głowywyłuszcze­niugrandideipo­cił siędo niedzielinałuszczycęgłowydos­tałur­lopchorobowykra­kus bo­hate­rembo­hate­rem narodowymnarodowym kra­kuskra­kus chciałchciał zos­taćzos­tać bo­hate­rembo­hate­rem na­rodo­wym  jakjak na­leżyna­leży przyłożyłprzyłożył pis­to­letpis­to­let do głowyw wyłuszcze­niuwyłuszcze­niu grandidei po­cił siępo­cił się do niedzielina łuszczycęłuszczycę głowygłowy dos­tałdos­tał ur­lopur­lop chorobowykra­kus bo­hate­rem narodowymbo­hate­rem narodowym kra­kusnarodowym kra­kus chciałkra­kus chciał zos­taćchciał zos­tać bo­hate­remzos­tać bo­hate­rem na­rodo­wym  jak na­leżyjak na­leży przyłożyłna­leży przyłożył pis­to­letprzyłożył pis­to­let do głowyw wyłuszcze­niu grandwyłuszcze­niu grand ideigrand idei po­cił sięidei po­cił się do niedzielina łuszczycę głowyłuszczycę głowy dos­tałgłowy dos­tał ur­lopdos­tał ur­lop chorobowy

Nieobyczaj­ność Krakusa Kra­kus co chciał się spo­dobać Rosjance Jął zakąszać kichą po pier­wszej szklance Dos­tał nielicho w michę Za lichą zagrychę I nieobyczaj­ność już na pier­wszej randce.Trud­no by­wać na­rodo­wym bo­hate­rem kiedy jest się roz­dziera­nym po­między prze­licza­niem kur­su fun­ta szter­linga a jenem.Fo­kus + Do­da, Do­da + Fo­kus. A Ma­gik się w gro­bie przewraca...Więc nie kuś mnie, śmier­ci. Nie kuś mnie, lu­bieżna ku­siciel­ko, łasi­co cmen­tarna. Nie kuś tak zabójczo. Tak zaw­rotnie (...) Bo­hate­rem sta­jesz się przy­pad­kiem w wal­ce o dob­ro i dru­giego człowieka.Wkurzo­ny Krakus Kra­kus gdy był wkurzony Mówił lar­wo do swej żony Choć w pos­ta­ci ima­go Znała lep­sze fi­go-fa­go; Więc chy­ba źle był ułożony.