Kradnę z każde­go po­jedyn­cze­go fil­mu, ja­ki kiedy­kol­wiek pow­stał. Jeśli ludzie te­go nie lu­bią, niech na nie nie idą i ich nie oglądają, jas­ne? Kradnę ze wszys­tkiego. Wiel­cy ar­tyści kradną, nie składają hołdów.


kradnę-z każde­go-po­jedyn­cze­go-fil­mu-ja­ki-kiedy­kol­wiek-pow­stał-jeśli ludzie-te­go-nie lu­bią-niech-na nie nie idą
quentin tarantinokradnęz każde­gopo­jedyn­cze­gofil­muja­kikiedy­kol­wiekpow­stałjeśli ludziete­gonie lu­biąniechna nie nie idąi ichnie oglądająjas­neze wszys­tkiegowiel­cy ar­tyścikradnąnie składająhołdówkradnę z każde­goz każde­go po­jedyn­cze­gopo­jedyn­cze­go fil­muja­ki kiedy­kol­wiekkiedy­kol­wiek pow­stałjeśli ludzie te­gote­go nie lu­biąniech na nie nie idąna nie nie idą i ichi ich nie oglądająkradnę ze wszys­tkiegowiel­cy ar­tyści kradnąnie składają hołdówkradnę z każde­go po­jedyn­cze­goz każde­go po­jedyn­cze­go fil­muja­ki kiedy­kol­wiek pow­stałjeśli ludzie te­go nie lu­biąniech na nie nie idą i ichna nie nie idą i ich nie oglądają

Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś. -Gertruda Stein
ludzie-są prze­ważnie-ciekaw­-kiedy-nic-nie ro­bią-ż-wte­dy-kiedy-ro­bią-coś
Pow­sta­je py­tanie, czy kiedy­kol­wiek na­leży przedkładać no­wych przy­jaciół nad starych. -Cyceron
pow­sta­-py­tanie-czy-kiedy­kol­wiek-na­ży-przedkładać-no­wych-przy­jaciół-nad-starych