Krop­la nig­dy nie przy­nosi ul­gi, ale zaw­sze jest złud­na chwi­la cze­kania na ulgę, strach przez tę chwilę jest od­ro­binę mniejszy.


krop­-nig­dy-nie przy­nosi-ul­gi-ale-zaw­sze-jest złud­na-chwi­-cze­kania-na ulgę-strach-przez-tę chwilę-jest od­ro­binę-mniejszy
jerzy pilchkrop­lanig­dynie przy­nosiul­gialezaw­szejest złud­nachwi­lacze­kaniana ulgęstrachprzeztę chwilęjest od­ro­binęmniejszykrop­la nig­dynig­dy nie przy­nosinie przy­nosi ul­giale zaw­szezaw­sze jest złud­najest złud­na chwi­lachwi­la cze­kaniacze­kania na ulgęstrach przezprzez tę chwilętę chwilę jest od­ro­binęjest od­ro­binę mniejszykrop­la nig­dy nie przy­nosinig­dy nie przy­nosi ul­giale zaw­sze jest złud­nazaw­sze jest złud­na chwi­lajest złud­na chwi­la cze­kaniachwi­la cze­kania na ulgęstrach przez tę chwilęprzez tę chwilę jest od­ro­binętę chwilę jest od­ro­binę mniejszykrop­la nig­dy nie przy­nosi ul­giale zaw­sze jest złud­na chwi­lazaw­sze jest złud­na chwi­la cze­kaniajest złud­na chwi­la cze­kania na ulgęstrach przez tę chwilę jest od­ro­binęprzez tę chwilę jest od­ro­binę mniejszyale zaw­sze jest złud­na chwi­la cze­kaniazaw­sze jest złud­na chwi­la cze­kania na ulgęstrach przez tę chwilę jest od­ro­binę mniejszy

Mo­je ser­ce jest tak gorące, że gdy od­dam To­bie od­ro­binę Ciepła zro­zumiesz, że zaw­sze już chcesz sie przy nim ogrzewać... -MyslacaWierszem
mo­-ser­-jest tak-gorą-że gdy-od­dam-to­bie-od­ro­binę-ciepła-zro­zumiesz-że zaw­sze-już-chcesz-sie-przy-nim-ogrzewać
Cza­sem człowiek nie jest ład­ny, lecz in­ni pragną go zaw­sze widzieć... bo, gdy do nich przychodzi, przy­nosi w so­bie miłość... -Seneka 18
cza­sem-człowiek-nie jest ład­ny-lecz-in­-pragną-go zaw­sze-widzieć-bo gdy-do nich-przychodzi-przy­nosi-w so­bie-miłość
Praw­dzi­wym przy­jacielam nie jest oso­ba, którą tak na­zywasz, lecz ta, o której byś nig­dy tak nie po­wie­dział, a mi­mo to zaw­sze jest przy tobie. -Olusia1007
praw­dzi­wym-przy­jacielam-nie jest oso­ba-którą-tak-na­zywasz-lecz-o której byś-nig­dy-tak-nie po­wie­dział-a mi­mo-to zaw­sze