krop­le spa­dają powoli jak gęsty lip­co­wy miód ser­ca werbel od­bi­ja się echem od ścian za ścianą me­lodia ze sta­rej płyty me­lodia naszych młodych lat zmysły spuszczo­ne z uwięzi jak psy myśliw­skie ści­gają to co ucieka nieśmiałość mie­sza się z lękiem ucie­czki w głębię jeziora w zachłyście ekstazy a krop­le spa­dają po­woli ... *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki 


krop­-spa­dają-powoli-jak-gęsty-lip­co­wy-miód-ser­ca-werbel-od­bi­ja ę-echem-od ścian-za-ścianą-me­lodia-ze sta­rej-płyty
zibby77krop­lespa­dająpowolijakgęstylip­co­wymiódser­cawerbelod­bi­ja sięechemod ścianzaścianąme­lodiaze sta­rejpłytynaszychmłodychlatzmysłyspuszczo­nez uwięzipsymyśliw­skieści­gająto co uciekanieśmiałośćmie­sza sięz lękiemucie­czkiw głębięjeziorazachłyścieekstazypo­wolidziałerotykizbig­niewmałecki krop­le spa­dająspa­dają powolipowoli jakjak gęstygęsty lip­co­wylip­co­wy miódmiód ser­caser­ca werbelwerbel od­bi­ja sięod­bi­ja się echemechem od ścianod ścian zaza ścianąścianą me­lodiame­lodia ze sta­rejze sta­rej płytypłyty me­lodiame­lodia naszychnaszych młodychmłodych latlat zmysłyzmysły spuszczo­nespuszczo­ne z uwięziz uwięzi jakjak psypsy myśliw­skiemyśliw­skie ści­gająści­gają to co uciekato co ucieka nieśmiałośćnieśmiałość mie­sza sięmie­sza się z lękiemz lękiem ucie­czkiucie­czki w głębięw głębię jeziorajeziora ww zachłyściezachłyście ekstazykrop­le spa­dająspa­dają po­wolipo­woli*** działerotyki ****** zbig­niewzbig­niew małecki krop­le spa­dają powolispa­dają powoli jakpowoli jak gęstyjak gęsty lip­co­wygęsty lip­co­wy miódlip­co­wy miód ser­camiód ser­ca werbelser­ca werbel od­bi­ja sięwerbel od­bi­ja się echemod­bi­ja się echem od ścianechem od ścian zaod ścian za ścianąza ścianą me­lodiaścianą me­lodia ze sta­rejme­lodia ze sta­rej płytyze sta­rej płyty me­lodiapłyty me­lodia naszychme­lodia naszych młodychnaszych młodych latmłodych lat zmysłylat zmysły spuszczo­nezmysły spuszczo­ne z uwięzispuszczo­ne z uwięzi jakz uwięzi jak psyjak psy myśliw­skiepsy myśliw­skie ści­gająmyśliw­skie ści­gają to co uciekaści­gają to co ucieka nieśmiałośćto co ucieka nieśmiałość mie­sza sięnieśmiałość mie­sza się z lękiemmie­sza się z lękiem ucie­czkiz lękiem ucie­czki w głębięucie­czki w głębię jezioraw głębię jeziora wjeziora w zachłyściew zachłyście ekstazyekstazy a krop­lea krop­le spa­dająkrop­le spa­dają po­wolispa­dają po­wolipo­woli ****** działerotyki *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

nie ma pośpiechu zdążymy spot­kać się z naszym przeznaczeniem zaspokojenie naszych nieugaszo­nych pragnień jest zapisane w DNA kosmosu nie spiesz się poczekaj na właściwy przystanek chwili kiedy czas roz­chy­li płatki a zapachy stwardnieją w krop­li czasu *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki szu­kasz ekspresji w nud­nym życiu w dniach rozciągniętych aż po horyzont w od­bitkach ludzi o sza­rych twarzach w krop­lach potu co ciało chłodzi to twoich wy­borów droga niepew­nych kroków ucie­czki od wyzwań jeśli szukasz życia kolorów zbierz swą odwagę ruszaj do przodu śmiało podejmuj lo­su wyzwania życie ciekawsze będzie na pweno zab­raknie cza­su na wahania *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki fa­le jeziora w zamyśleniu snują się leniwie łas­kocząc kamienie pie­szcząc ziaren­ka piasku z westchnieniem pow­ra­cają do jeziora za­bierając wspomnienia i drob­ne patyczki aby powrócić jeszcze kiedyś *** Dział: Przyroda *** Zbig­niew Małecki Krop­le deszczu spa­dają jak łzy,twe us­ta nie mówią dziś nic, leżysz na ko­cu za­myślo­na spo­wita chłod­nym wiatrem i wpat­rzo­na w gwiaz­dozbiór życia.śpiewem światła gra me­lodia ta, tańczy jak, krop­la z pias­kiem, kap