Kruchość życia od­kry­wa się u je­go końca. Wte­dy żałuje się rzeczy niewy­kona­nych przez nas. Dok­nu­jemy żywo­ta z pre­ten­sją do sa­mego siebie, że znik­niesz nie sma­kując da­nej Ci na ta­cy egzo­tycznej pot­ra­wy, o której zaw­sze marzyłeś, lecz miałeś zbyt mało pieniędzy. Two­je ser­ce było zbyt ubo­gie, by zaz­nać chwały i majętności duchowej.


kruchość-życia-od­kry­wa ę-u ­go-końca-wte­dy żałuje ę-rzeczy-niewy­kona­nych-przez-nas-dok­nu­jemy żywo­-z pre­ten­sją
martvakruchośćżyciaod­kry­wa sięu je­gokońcawte­dy żałuje sięrzeczyniewy­kona­nychprzeznasdok­nu­jemy żywo­taz pre­ten­sjądo sa­megosiebieże znik­niesznie sma­kującda­nejci na ta­cyegzo­tycznejpot­ra­wyo której zaw­szemarzyłeśleczmiałeśzbytmałopieniędzytwo­je ser­cebyłoubo­gieby zaz­naćchwałyi majętnościduchowejkruchość życiażycia od­kry­wa sięod­kry­wa się u je­gou je­go końcawte­dy żałuje się rzeczyrzeczy niewy­kona­nychniewy­kona­nych przezprzez nasdok­nu­jemy żywo­ta z pre­ten­sjąz pre­ten­sją do sa­megodo sa­mego siebieże znik­niesz nie sma­kującnie sma­kując da­nejda­nej ci na ta­cyci na ta­cy egzo­tycznejegzo­tycznej pot­ra­wyo której zaw­sze marzyłeślecz miałeśmiałeś zbytzbyt małomało pieniędzytwo­je ser­ce byłobyło zbytzbyt ubo­gieby zaz­nać chwałychwały i majętnościi majętności duchowejkruchość życia od­kry­wa siężycia od­kry­wa się u je­good­kry­wa się u je­go końcawte­dy żałuje się rzeczy niewy­kona­nychrzeczy niewy­kona­nych przezniewy­kona­nych przez nasdok­nu­jemy żywo­ta z pre­ten­sją do sa­megoz pre­ten­sją do sa­mego siebieże znik­niesz nie sma­kując da­nejnie sma­kując da­nej ci na ta­cyda­nej ci na ta­cy egzo­tycznejci na ta­cy egzo­tycznej pot­ra­wylecz miałeś zbytmiałeś zbyt małozbyt mało pieniędzytwo­je ser­ce było zbytbyło zbyt ubo­gieby zaz­nać chwały i majętnościchwały i majętności duchowej

tros­ki na siebie godzi z lo­sem choć ten cza­sem płata żni­wiarz życia za­biera lata lecz nie poddaje w duszy młoda w oczach miłość mieni na wi­dok dzieci ser­ce płomieni gorące na zaw­sze dla niej słońcem Krys­ty­na A.Sz. 25.05.2016r.Świat cały nie zdoła nas po­konać, gu­bimy się jed­nak sa­mi przez zbyt moc­ne prag­nienie rzeczy, których nie po­siada­my - i przez zbyt upor­czy­we życie wspomnieniami! Gdy sprze­daje się zbyt mało płyt, jest się ni­kim, gdy sprze­daje się ich więcej, to też źle, bo pre­ten­du­je się wte­dy do miana ko­mer­cyjnej szma­ty, która wciśnięta między Ich Tro­je i Stachur­skiego ma czer­wienić się ze wstydu.Z zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­su łat­wo było kry­tyko­wać po fak­cie nasze działania, lecz w rzeczy­wis­tym świecie, w rzeczy­wis­tym cza­sie, de­cyz­je nie zaw­sze były łatwe.Zwie­rza­nie się dru­giemu człowieko­wi jest w grun­cie rzeczy jak gra, w której al­bo wszys­tko się przeg­ry­wa, al­bo wyg­ry­wa. Ten dru­gi jest zaw­sze prze­ciw­ni­kiem i dokład­nie tak na­leży go trak­to­wać. Żaden gracz nie kładzie od­kry­tych kart na sto­le. Trzy­ma je w dłoni i wy­biera, które wyrzu­cić pier­wsze, a które zat­rzy­mać do końca.Jeśli nag­rać czas spędzo­ny przez ludzi mo­noton­nie zo­baczyć można by wte­dy jak ubo­gie myśli o działaniu przechodzą im przez głowę. Człowiek god­ny uwa­gi to ta­ki, który pot­ra­fi za­gos­po­daro­wać godzinę aby przeżyć życie bez cienia nu­dy i zakłopotania.