Kruczoczar­ne włosy opa­dające na de­likat­ne w do­tyku ramiona otu­lające jej por­ce­lanową twarz. Krwis­toczer­wo­ne us­ta przyg­ry­zane, uwodzące. Ciem­nobrązo­we oczy prze­pełnione pożądaniem. Diab­li­co, która uwodzisz mnie we śnie oraz na jawie. Weź mnie, weź mą duszę, weź wszys­tko cze­go prag­niesz. W za­mian proszę tyl­ko o jed­no, twą miłość.


kruczoczar­ne-włosy-opa­dają-na de­likat­ne-w do­tyku-ramiona-otu­lają-jej-por­­lanową-twarz-krwis­toczer­wo­ne us­
mocilykruczoczar­newłosyopa­dającena de­likat­new do­tykuramionaotu­lającejejpor­ce­lanowątwarzkrwis­toczer­wo­ne us­taprzyg­ry­zaneuwodząceciem­nobrązo­we oczyprze­pełnionepożądaniemdiab­li­coktórauwodziszmniewe śnieorazna jawieweźmnieweźmą duszęwszys­tkocze­goprag­nieszza­mianproszętyl­koo jed­notwąmiłośćkruczoczar­ne włosywłosy opa­dająceopa­dające na de­likat­nena de­likat­ne w do­tykuw do­tyku ramionaramiona otu­lająceotu­lające jejjej por­ce­lanowąpor­ce­lanową twarzkrwis­toczer­wo­ne us­ta przyg­ry­zaneciem­nobrązo­we oczy prze­pełnioneprze­pełnione pożądaniemktóra uwodziszuwodzisz mniemnie we śnieoraz na jawieweź mnieweź mą duszęweź wszys­tkowszys­tko cze­gocze­go prag­nieszw za­mianza­mian proszęproszę tyl­kotyl­ko o jed­notwą miłośćkruczoczar­ne włosy opa­dającewłosy opa­dające na de­likat­neopa­dające na de­likat­ne w do­tykuna de­likat­ne w do­tyku ramionaw do­tyku ramiona otu­lająceramiona otu­lające jejotu­lające jej por­ce­lanowąjej por­ce­lanową twarzciem­nobrązo­we oczy prze­pełnione pożądaniemktóra uwodzisz mnieuwodzisz mnie we śniemnie we śnie orazwe śnie oraz na jawieweź wszys­tko cze­gowszys­tko cze­go prag­nieszw za­mian proszęza­mian proszę tyl­koproszę tyl­ko o jed­no

Weź mnie za rękę. Weź. Jes­tem jeszcze mała. -bloodymery
weź-mnie-za rękę-weź-jes­tem jeszcze-ła
Olej to wszys­tko i weź mnie za rękę. Nie mówię Ci, że wkoło będzie wte­dy piękniej, ale zo­baczysz, łat­wiej jest we dwoje Otwórz mi drzwi, bo wciąż przed ni­mi stoję  -panpe1908
olej-to wszys­tko-i weź-mnie-za rękę-nie-mówię-ci-że wkoło-będzie-wte­dy-piękniej-ale-zo­baczysz-łat­wiej-jest we dwoje-otwórz