Kry­tyka - dop­ro­wadza nas do fu­rii i budzi w nas sys­tem ob­ronny ,a po­win­na być po­wodem do autorefleksji.


kry­tyka- dop­ro­wadza-nas-do fu­rii-i budzi-w nas-sys­tem-ob­ronny-a po­win­na-być-po­wodem-do autorefleksji
loquentiakry­tyka dop­ro­wadzanasdo fu­riii budziw nassys­temob­ronnya po­win­nabyćpo­wodemdo autorefleksji dop­ro­wadza nasnas do fu­riido fu­rii i budzii budzi w nasw nas sys­temsys­tem ob­ronnya po­win­na byćbyć po­wodempo­wodem do autorefleksji dop­ro­wadza nas do fu­riinas do fu­rii i budzido fu­rii i budzi w nasi budzi w nas sys­temw nas sys­tem ob­ronnya po­win­na być po­wodembyć po­wodem do autorefleksji dop­ro­wadza nas do fu­rii i budzinas do fu­rii i budzi w nasdo fu­rii i budzi w nas sys­temi budzi w nas sys­tem ob­ronnya po­win­na być po­wodem do autorefleksji dop­ro­wadza nas do fu­rii i budzi w nasnas do fu­rii i budzi w nas sys­temdo fu­rii i budzi w nas sys­tem ob­ronny

Wiel­kie sys­te­my dają spokój duszy, a jeśli czu­jemy, że zaczy­na ogar­niać nas roz­pacz, po­win­niśmy na­tychmiast z nicze­go stworzyć nasz włas­ny sys­tem, a wte­dy przy­naj­mniej będziemy się mog­li po­wiesić na włas­noręcznie wy­kona­nej szubienicy.Każdy wpro­wadza swój sys­tem tak da­leko, jak sięga je­go armia.Po wielu wielu dniach, ty­god­niach, miesiącach nas­to­tolat­ki wychodzą z pokoju... ich oczy z zachwy­tem pat­rzą na słońce... Tak daw­no nie widzieli słońca... Po­tyka­ja się o korzeń drze­wa i po chwi­li za­daja so­bie py­tanie co to jest drzewo?! Od­kry­wają świat na nowo...Kiedy coś się dzieje, budzi się w nas is­kra, która łączy nas z tym wy­darze­niem, łączy z in­ny­mi ludźmi, i tak połączo­nych rozświet­la od wewnątrz, niczym lam­pki na choin­ce, pos­kręca­ne, ale wciąż połączo­ne z prze­wodem. Niektóre gasną, in­ne mi­goczą, jeszcze in­ne pro­mienieją jas­nym moc­nym światłem, ale wszys­tkie są na jed­nym kablu.