Krytyczna postawa wobec bliźnich nie tylko nie rozwiązuje żadnych problemów, ale wręcz przyczynia się do wzrostu wzajemnej nieufności i animozji w świecie.


krytyczna-postawa-wobec-bliźnich-nie-tylko-nie-rozwiązuje-żadnych-problemów-ale-wręcz-przyczynia-ę-do-wzrostu-wzajemnej-nieufnoś-i-animozji-w
richard carlsonkrytycznapostawawobecbliźnichnietylkorozwiązujeżadnychproblemówalewręczprzyczyniasiędowzrostuwzajemnejnieufnościanimozjiświeciekrytyczna postawapostawa wobecwobec bliźnichbliźnich nienie tylkotylko nienie rozwiązujerozwiązuje żadnychżadnych problemówale wręczwręcz przyczyniaprzyczynia sięsię dodo wzrostuwzrostu wzajemnejwzajemnej nieufnościnieufności ii animozjianimozji ww świeciekrytyczna postawa wobecpostawa wobec bliźnichwobec bliźnich niebliźnich nie tylkonie tylko nietylko nie rozwiązujenie rozwiązuje żadnychrozwiązuje żadnych problemówale wręcz przyczyniawręcz przyczynia sięprzyczynia się dosię do wzrostudo wzrostu wzajemnejwzrostu wzajemnej nieufnościwzajemnej nieufności inieufności i animozjii animozji wanimozji w świecie

Większość życiowych problemów rozwiązuje się jak algebraiczne równania: sprowadzaniem do najprostszej postaci.Najgorszym naszym grzechem wobec bliźnich nie jest nienawiść, ale obojętność, bo jest nieludzka.Moralność to postawa, jaką przyjmujemy wobec osób, których nie lubimy.Niektórzy owie mają rozwiązania dla problemów które nie istnieją ów powinno się nauczyć, aby poszukiwać okazji raczej niż problemów.Najmądrzejszy naród na świecie to niewątpliwie Chińczycy. Wynaleźli druk, ale nie gazety, proch - ale tylko do sztucznych ogni, wynaleźli wreszcie kompas - ale powstrzymali się przed odkryciem Ameryki.Mężczyzna wobec lwa potrafi być lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem.