Krytyka to nic innego jak opinia drugiej osoby o nas i naszym postępowaniu, odmienna od naszego wyobrażenia o nas samych.


krytyka-to-nic-innego-jak-opinia-drugiej-osoby-o-nas-i-naszym-postępowaniu-odmienna-od-naszego-wyobrażenia-o-nas-samych
richard carlsonkrytykatonicinnegojakopiniadrugiejosobynasnaszympostępowaniuodmiennaodnaszegowyobrażeniasamychnic innegoinnego jakjak opiniaopinia drugiejdrugiej osobyosoby oo nasnas ii naszymnaszym postępowaniuodmienna odod naszegonaszego wyobrażeniawyobrażenia oo nasnas samychkrytyka to nicnic innego jakinnego jak opiniajak opinia drugiejopinia drugiej osobydrugiej osoby oosoby o naso nas inas i naszymi naszym postępowaniuodmienna od naszegood naszego wyobrażenianaszego wyobrażenia owyobrażenia o naso nas samychkrytyka to nic innegonic innego jak opiniainnego jak opinia drugiejjak opinia drugiej osobyopinia drugiej osoby odrugiej osoby o nasosoby o nas io nas i naszymnas i naszym postępowaniuodmienna od naszego wyobrażeniaod naszego wyobrażenia onaszego wyobrażenia o naswyobrażenia o nas samychkrytyka to nic innego jaknic innego jak opinia drugiejinnego jak opinia drugiej osobyjak opinia drugiej osoby oopinia drugiej osoby o nasdrugiej osoby o nas iosoby o nas i naszymo nas i naszym postępowaniuodmienna od naszego wyobrażenia ood naszego wyobrażenia o nasnaszego wyobrażenia o nas samych

Gdy się zobaczyło tylko piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi. -Albert Camus
gdy-ę-zobaczyło-tylko-piękno-szczęścia-na-twarzy-ukochanej-osoby-wiadomo-już-że-dla-człowieka-nie-może-być-innego-powołania-jak-wzbudzanie
Wdzięk – to co w innych czyni nas jeszcze bardziej zadowolonych z nas samych. -Henri-Frédéric Amiel
wdzięk-to-co-w-innych-czyni-nas-jeszcze-bardziej-zadowolonych-z-nas-samych
Wdzięk - to co w innych czyni nas jeszcze bardziej zadowolonych z nas samych. -Henri Frederic Amiel
wdzięk-to-co-w-innych-czyni-nas-jeszcze-bardziej-zadowolonych-z-nas-samych