Krytykować - to znaczy dowieść autorowi, że nie robi tego tak, jakbym ja to zrobił, gdybym potrafił.


krytykować-to-znaczy-dowieść-autorowi-że-nie-robi-tego-tak-jakbym-ja-to-zrobił-gdybym-potrafił
karel capekkrytykowaćtoznaczydowieśćautorowiżenierobitegotakjakbymjazrobiłgdybympotrafiłkrytykowaćznaczy dowieśćdowieść autorowiże nienie robirobi tegotego takjakbym jagdybym potrafiłznaczy dowieść autorowiże nie robinie robi tegorobi tego takja to zrobiłże nie robi tegonie robi tego takjakbym ja to zrobiłże nie robi tego tak

Pokora jest łatwiejsza dla tego, który w życiu coś zrobił, niż dla tego, który nie zrobił nic.Kry­tyko­wać - to znaczy do­wieść auto­rowi, że nie ro­bi te­go tak, jak­bym ja to zro­bił, gdy­bym potrafił.Szkoła psuje zwykle to, co zrobił dom, więc dom robi odwet i psuje to, co robi szkoła.Kobieta nigdy nie zauważa tego, co się dla niej robi: ona widzi tylko to, czego się nie robi.To już jest okropne: nie wierzę w Boga, a jednak żyję i myślę tak, jakbym w Niego wierzył.Jeżeli chcesz poznać dno tego, jakiś człowiek myśli, musisz się odnieść do tego, co on robi, a nie co mówi.