Krzycząc głośno: `W ta­kim ra­zie odejdź,nie pot­rze­buje Cię ! `  .. głucho wołam, abyś mnie nie zos­ta­wiał sa­mej. Wte­dy pragnę tyl­ko te­go abyś mnie czu­le po­całował, za­tonął w moich przes­traszo­nych oczach i od­garnął kos­myk ka­kaowych, kręco­nych włosów z mych różanych policzków.


krzycząc-głośno-`w ­kim-ra­zie-odejdźnie-pot­rze­buje-cię- ` -głucho wołam-abyś-mnie-nie zos­­wiał-­mej-wte­dy-pragnę
bluecaffekrzyczącgłośno`w ta­kimra­zieodejdźniepot­rze­bujecię ` głucho wołamabyśmnienie zos­ta­wiałsa­mejwte­dypragnętyl­kote­goczu­lepo­całowałza­tonąłw moichprzes­traszo­nychoczachi od­garnąłkos­mykka­kaowychkręco­nychwłosówz mychróżanychpoliczkówkrzycząc głośno`w ta­kim ra­ziepot­rze­buje cięgłucho wołamabyś mniemnie nie zos­ta­wiałnie zos­ta­wiał sa­mejwte­dy pragnępragnę tyl­kotyl­ko te­gote­go abyśabyś mniemnie czu­leczu­le po­całowałza­tonął w moichw moich przes­traszo­nychprzes­traszo­nych oczachoczach i od­garnąłi od­garnął kos­mykkos­myk ka­kaowychkręco­nych włosówwłosów z mychz mych różanychróżanych policzkówabyś mnie nie zos­ta­wiałmnie nie zos­ta­wiał sa­mejwte­dy pragnę tyl­kopragnę tyl­ko te­gotyl­ko te­go abyśte­go abyś mnieabyś mnie czu­lemnie czu­le po­całowałza­tonął w moich przes­traszo­nychw moich przes­traszo­nych oczachprzes­traszo­nych oczach i od­garnąłoczach i od­garnął kos­myki od­garnął kos­myk ka­kaowychkręco­nych włosów z mychwłosów z mych różanychz mych różanych policzków