Książę, który staje na czele partii, upodabnia się człowiekowi, który obciąłby sobie jedno ramię, aby wszystkie siły żywotne poszły w drugie.


książę-który-staje-na-czele-partii-upodabnia-ę-człowiekowi-który-obciąłby-sobie-jedno-ramię-aby-wszystkie-ły-żywotne-poszły-w-drugie
montesquieuksiążęktórystajenaczelepartiiupodabniasięczłowiekowiobciąłbysobiejednoramięabywszystkiesiłyżywotneposzłydrugiektóry stajestaje nana czeleczele partiiupodabnia sięsię człowiekowiktóry obciąłbyobciąłby sobiesobie jednojedno ramięaby wszystkiewszystkie siłysiły żywotneżywotne poszłyposzły ww drugiektóry staje nastaje na czelena czele partiiupodabnia się człowiekowiktóry obciąłby sobieobciąłby sobie jednosobie jedno ramięaby wszystkie siływszystkie siły żywotnesiły żywotne poszłyżywotne poszły wposzły w drugiektóry staje na czelestaje na czele partiiktóry obciąłby sobie jednoobciąłby sobie jedno ramięaby wszystkie siły żywotnewszystkie siły żywotne poszłysiły żywotne poszły wżywotne poszły w drugiektóry staje na czele partiiktóry obciąłby sobie jedno ramięaby wszystkie siły żywotne poszływszystkie siły żywotne poszły wsiły żywotne poszły w drugie

Ci, którzy zrzekają się nieodłącznej człowiekowi wolności w celu uzyskania krótkotrwałej odrobiny bezpieczeństwa, ani na jedno, ani na drugie nie zasługują. -George Washington
ci-którzy-zrzekają-ę-nieodłącznej-człowiekowi-wolnoś-w-celu-uzyskania-krótkotrwałej-odrobiny-bezpieczeństwa-ani-na-jedno-ani-na-drugie-nie
Każda śmierć staje się ofiarą, aby ożyli inni powołani do życia i do trudu w czasie, który Bóg im naznaczył. -Anna Kamieńska
każda-śmierć-staje-ę-ofiarą-aby-ożyli-inni-powołani-do-życia-i-do-trudu-w-czasie-który-bóg-im-naznaczył
Bo każdy człowiek ma trzy życia w sobie jedno, po którym płacze, drugie w którym żyje i stęka, trzecie, którego się spodziewa. -Józef Ignacy Kraszewski
bo-każdy-człowiek-trzy-życia-w-sobie-jedno-po-którym-płacze-drugie-w-którym-żyje-i-stęka-trzecie-którego-ę-spodziewa
Natura dała człowiekowi liczne, bardzo różne zmysły, aby wszystkie rozkosze mogły się stawać jego udziałem. -Raimondi
natura-dała-człowiekowi-liczne-bardzo-różne-zmysły-aby-wszystkie-rozkosze-mogły-ę-stawać-jego-udziałem