Książę nie powinien zmieniać zbyt łatwo ministrów, ponieważ jest rzeczą pewną, że nowy minister będzie snuł nowe projekty i na pewno najbardziej przypadnie mu do gustu plan najbardziej odmienny od tego, jaki zastat. Każdy człowiek jest na tyle przeciwnikiem cudzych pomysłów, na iłe^ jest zapatrzony we własne. Świadczą o tym rozpoczęte budowle, których następca nigdy niemal nic kończy.


książę-nie-powinien-zmieniać-zbyt-łatwo-ministrów-ponieważ-jest-rzeczą-pewną-że-nowy-minister-będzie-snuł-nowe-projekty-i-na-pewno
montesquieuksiążęniepowinienzmieniaćzbytłatwoministrówponieważjestrzecząpewnążenowyministerbędziesnułnoweprojektynapewnonajbardziejprzypadniemudogustuplanodmiennyodtegojakizastatkażdyczłowiektyleprzeciwnikiemcudzychpomysłówiłe^zapatrzonywewłasneŚwiadczątymrozpoczętebudowlektórychnastępcanigdyniemalnickończyksiążę nienie powinienpowinien zmieniaćzmieniać zbytzbyt łatwołatwo ministrówponieważ jestjest rzecząrzeczą pewnąże nowynowy ministerminister będziebędzie snułsnuł nowenowe projektyprojekty ii nana pewnopewno najbardziejnajbardziej przypadnieprzypadnie mumu dodo gustugustu planplan najbardziejnajbardziej odmiennyodmienny odod tegojaki zastatkażdy człowiekczłowiek jestjest nana tyletyle przeciwnikiemprzeciwnikiem cudzychcudzych pomysłówna iłe^iłe^ jestjest zapatrzonyzapatrzony wewe własneŚwiadczą oo tymtym rozpoczęterozpoczęte budowlektórych następcanastępca nigdynigdy niemalniemal nicnic kończyksiążę nie powiniennie powinien zmieniaćpowinien zmieniać zbytzmieniać zbyt łatwozbyt łatwo ministrówponieważ jest rzecząjest rzeczą pewnąże nowy ministernowy minister będzieminister będzie snułbędzie snuł nowesnuł nowe projektynowe projekty iprojekty i nai na pewnona pewno najbardziejpewno najbardziej przypadnienajbardziej przypadnie muprzypadnie mu domu do gustudo gustu plangustu plan najbardziejplan najbardziej odmiennynajbardziej odmienny ododmienny od tegokażdy człowiek jestczłowiek jest najest na tylena tyle przeciwnikiemtyle przeciwnikiem cudzychprzeciwnikiem cudzych pomysłówna iłe^ jestiłe^ jest zapatrzonyjest zapatrzony wezapatrzony we własneŚwiadczą o tymo tym rozpoczętetym rozpoczęte budowlektórych następca nigdynastępca nigdy niemalnigdy niemal nicniemal nic kończy

To, co najbardziej chce się robić, jest tym, co prawdopodobnie jest najbardziej warte robieniaKiedy widzimy ciągle tych samych ludzi, stają sie oni w końcu częściami naszego życia. A skoro są już częścią naszego życia, to chcą je zmieniać. Jesli nie stajemy się tacy, jak tego oczekiwali, są niezadowoleni. Ponieważ ludziom wydaje się, że wiedzą dokładnie jak powinno wyglądać nasze życie. Natomiast nikt nie wie, w jaki sposób powinien przeżyć własne życie.Jasne i precyzyjne poglądy są najbardziej niebezpieczne, ponieważ nikt nie ma odwagi ich zmieniać.Na kobietach najbardziej można polegać, ponieważ nie pamiętają tego, co ważne.Realizm ograniczony końcem własnego nosa jest niebezpieczniejszy od najbardziej szalonej fantazji, ponieważ jest ślepy.Lekarze i moraliści, zajmując się namiętnościami, nigdy nie mówią tym samym językiem: moraliści kładą zbyt wiele na karb duszy, drudzy zbyt wiele na karb ciała; jedni widzą w człowieku raczej ducha, drudzy maszynę. Tymczasem człowiek złożony jest na równi z tych dwóch składników, z których każdy na podobieństwo przypływu i odpływu to sprawuje władzę, to się jej poddaje.